Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 340 LISÄPYKÄLÄ: Lapin Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toiminta 2022-2024 (lisäpykälä)

ENODno-2021-410

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on lakisääteinen palvelu. TYP palvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukaisesti. Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa Työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeen, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien kanssa työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Asiakkaat saavat tarvitsemansa työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kelan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun joko yhteisistä toimipisteistä tai muulla, asiakkaan palvelujen yhteensovittamisen tarve huomioivalla tavalla. Lapin kunnat, Lapin TE-toimisto ja Kansaneläkelaitos päättivät vuonna 2015, että Lapissa on yksi TYP verkosto ja TYP toimintaa hallinnoi Lapin liitto.

Lapin työllistymistä edistävästä monialaisen yhteispalvelun (Lapin TYP) johtoryhmä on käsitellyt 15.4.2021 §6 kokouksessaan Lapin TYP-toiminnan organisointia vuosille 2022-2024 ja päätynyt yksimielisesti esittämään, että toiminnan organisointia jatkettaisiin nykyisellä mallilla. Lisäksi johtoryhmä esitti, että johtoryhmä ja TYP-palvelu organisoitaisiin, resursoitaisiin Lapin liitosta ja edelleen että Lapissa toimisi yksi työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelun johtoryhmä. Mahdolliset monialaisen yhteispalvelun järjestämiseen vaikuttavat lainsäädännölliset muutokset toimintakauden aikana huomioidaan ja toimitaan sen mukaisesti. TYP johtoryhmän esityksestä ja tästä lausuntopyynnöstä on keskusteltu Lapin kuntajohtajien kokouksessa 30.4.2021 ja 13.8.2021. Myös kuntajohtajat kannattivat toiminnan organisoitumista nykymallin- ja resursoinnin mukaisesti.

TE-keskus on lausuntopyynnöllään pyytänyt Lapin kuntia hyväksymään seuraavat päätöskohdat:
1) Lapin työllistymistä edistävän yhteispalvelun organisoitumisen jatkon nykymallin mukaisesti vuosille 2022-2024
2) Nykyisen toimintamallin pohjalta laaditun, Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteistyöryhmän (TYP) yhteistyösopimusluonnoksen kunnan osalta. Lopullinen yhteistyösopimus toimitetaan kuntiin allekirjoitettavaksi virallisen organisoitumispäätöksen jälkeen 
sekä
3) Nimeämään kunnasta TYP johtoryhmän jäsenen ja tämän varajäsenen

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää:

1) hyväksyä Lapin TE-keskuksen tekemästä esityksestä kohdat 1 - 2 ja todeta kunnanjohtajan nimenneen kunnan edustajan ja hänen varahenkilönsä TYP-johtoryhmään.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.