Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 339 LISÄPYKÄLÄ: Enontekiön kunnan osallistuminen kestävän liikkumisen valtionavun yhteishakemukseen (lisäpykälä)

ENODno-2021-463

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kittilän, Muonion, Kolarin, ja Enontekiön kunnat ovat yhdessä hakemassa liikkumisen ohjauksen valtionavustusta toteuttaakseen yhteisen kestävän liikkumisen strategian. Edellä mainitut kunnat ovat mukana Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi –hankkeessa, jossa edistetään kestävää liikkumista Lapissa.  

Hankkeessa on toteutettu ja tullaan toteuttamaan osia strategiatyöstä, mikä alentaa suunnitellun ostopalvelun hintaa. Kittilän kunta toimii yhteishankkeessa hakijana ja koordinoivana osapuolena. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom suosii seudullisia ja kuntien yhteisiä hakemuksia ja asettaa ne kuntakohtaisten hakemusten edelle avustushakemuksissa.  

Traficomin Liikkumisen ohjauksen valtionavustus on haettavissa 30.11.2021 mennessä. Kunnan omarahoitusosuus olisi n. 5 000€ ja avustuksen osuus enintään 75% eli 15 000€ ja kokonaiskustannus strategialle on n. 20 000€/kunta. Strategiatyön toteutus hankitaan ostopalveluna ja kilpailutus tehdään avustuspäätöksen jälkeen. Työ toteutetaan vuoden 2022 aikana. 

 Kestävän liikkumisen kokonaisvaltaiset suunnitelmat  

Teemassa rahoitetaan seudullista kestävän liikkumisen kokonaisvaltaista, strategisen tason suunnittelua, esimerkiksi seudullisen kestävän liikkumisen toimenpidesuunnitelman tai strategian laadintaa. Kokonaisvaltaisessa suunnitelmassa tulee käsitellä kaikkia kestäviä liikkumismuotoja ja suunnitelmiin kannustetaan sisällyttämään liikennepalvelujen esteettömyys. Suunnitelman laadinnassa voi soveltuvin osin hyödyntää EU:n SUMP–toimintamallia (Sustainable Urban Mobility Planning). Lisäksi teemassa voidaan rahoittaa kunnan tai seudun pysäköintipolitiikan tai -strategian laadintaa. (Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2022 – Hakuohje) 

Valtakunnan tasolla kestävän liikkumisen edistämistä linjaavat muun muassa energia- ja ilmastotavoitteet, kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisen tavoitteet sekä liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet. Kestävän liikkumisen strategia vaaditaan muun muassa pyöräilyn ja kävelyn edistämisen infra-avustusten hakemisen edellytyksenä kunnilta.  

Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä kohentavia. Useimmiten sillä tarkoitetaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, mutta myös autoilun kestävyyttä voidaan lisätä suosimalla autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä, liityntäpysäköintiä ja taloudellista ajotapaa. Kestävän liikkumisen näkökulmasta sähkökäyttöiset tai uusiutuvia polttoaineita kuten biokaasua hyödyntävät ajoneuvot ovat kestävämpiä kuin perinteiset diesel- tai bensiinikäyttöiset autot. Tässä ohjelmassa kestävällä liikkumisella tarkoitetaan lähinnä henkilöliikennettä, ei siis tavaraliikennettä. Kestävä liikkuminen ei tarkoita pelkästään vähäpäästöisyyttä tai pientä hiilijalanjälkeä, vaan siinä huomioidaan kestävän kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kestävä liikennejärjestelmä pyrkii tilanteeseen, jossa kaikki kestävyyden ulottuvuudet ovat tasapainossa. Tällainen liikkumisympäristö huomioi ihmiset erilaisine tarpeineen ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittavaikutuksia taloudelle, luonnolle, elinympäristölle tai ihmisille. (Lappeenrannan kestävän liikkumisen ohjelma) 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Enontekiön kunta osallistuu valtionavustuksen hakemiseen yhdessä seutukunnan muiden kuntien (Muonio, Kolari, Kittilä) kanssa ja hyväksyy kunnan omarahoituksen osuuden (noin 5 000 €) kokonaisuudesta.  

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.