Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 332 Koronarahastosta maksettavan lisän kohdentaminen henkilöstölle

ENODno-2021-124

Valmistelija

 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.12.2020 § 78,​ Vuosien 2021-​2023 talousarvion ja suunnitelman hyväksyminen,​ että perustetaan koronarahasto (50.000,​-​ euroa),​ josta sitten myöhemmin päätetään,​ paljonko annetaan ja kenelle.

Koronarahasto lisätään henkilöstötoimialalle ja että henkilöstötoimiala toteuttaa koronarahaston jakamisen em. prosessin tarkoittamalla tavalla eli määräraha osoitetaan henkilöstötoimialalle,​ joka käynnistää ammattijärjestöjen väliset neuvottelut. Tämän pohjalta asia valmistellaan kunnanhallitukselle päätettäväksi,​ miten määräraha jaetaan ja minkälaisilla suhteilla. Sen jälkeen henkilöstötoimiala kohdentaa määrärahan jaon mukaan toimialoille. 

Valtuuston päätöksen valmisteluun liittyen Enontekiön kunnan yhteistoimintaryhmä käsitteli asiaa 17.3.2021.

Yhteistoimintaryhmän näkemyksen mukaan valtuuston henkilöstölle kohdennettavaksi päätetyn 50 000 euron koronarahaston kohdentamisen perusteet ovat seuraavat,​ jotka se esittää työnantajalle päätöksenteon perusteiksi. Koronakorvaus maksettaisiin kunnan työntekijöille seuraavilla perusteilla;​

 • koronalisä maksetaan kertakorvauksena
 • kunnan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin työntekijöille / viranhaltijoille kohdennetaan koronalisä
 • laskennallisesti yli kuuden kuukauden määräaikainen palvelussuhde oikeuttaa myös täysimääräiseen kertakorvaukseen

Koronalisän kohdentamiseen työyksiköihin sekä eri tehtävänimikkeisiin jakoi mielipiteitä. Yhteistoimintaryhmän jäsenten esitykset on kirjattu yhteistoimintaryhmän pöytäkirjaan,​ joka on nähtävillä kokouksessa. 

Koronakorvauksen kohdentaminen Enontekiön kunnannassa tehtävittäin / yksiköittäin liite 1.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että esteellisyyksien aiheuttamien päätöksenteon viivästymisten vuoksi kunnanhallituksen päätösvalta asiassa delegoidaan henkilöstöjohtajalle.

Päätös

Ennen keskustelun aloittamista asiasta kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen:

Kunnanhallitus päättää kohdentaa koronakorvauksen liitteen mukaisesti.

Tämän jälkeen Pekka Tjäderhane ja Kari-Pekka Stoor totesivat itsensä esteellisiksi, eivätkä olleet läsnä asian käsittelyn eikä päätöksenteon aikana.

Leena Palojärvi teki esityksen siitä, että Elli-Maria Kultima on esteellinen. Jarno Viitanen kannatti Leena Palojärven tekemää esitystä.

Kunnanjohtaja täydensi tekemäänsä esitystä seuraavalla lauseella: Koronakorvausta maksetaan vain palkatulle henkilöstölle eikä maksettava korvaus koske luottamushenkilöitä.

Tytti Valkeapää valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Pekka Tjäderhanen tilalle tämän asian käsittelyn ajaksi.

Sen jälkeen Leena Palojärvi perui tekemänsä esityksen.

Jarno Viitanen esitti esittelijän tekemää esitystä hylättäväksi ja kunnanhallituksen päätökseksi seuraavaa:

Kunnanhallitus päättää, että koronakorvaus kohdennetaan 100% Luppokodin ja kotipalvelun henkilöstölle, jotka ovat työskennelleet kyseessä olevissa yksiköissä ajalla 16.3.2020-31.12.2020. Henkilöstöön luetaan kuuluvaksi vakinainen henkilöstö ja sijaiset. Edelleen henkilöstöön luetaan kuuluvaksi seuraavissa tehtävissä toimineet: keittiöhenkilöstö, sairaanhoitajat, lähihoitajat, osasto-apulaiset ja siistijät, sekä heidän sijaisensa. Korvaus koskee myös henkilöstöä, joka on siirretty muista yksiköistä töihin ko. yksiköihin tuolla ajalla. Koronakorvaus jaetaan suoritettujen työtuntien mukaan, siten että korvaus on yhdenmukainen jokaista tehtyä työtuntia kohden tehtävästä riippumatta. Perusteluina korvauksen kohdentamisella on kyseisissä yksiköissä tehdyn suorittavan työn kuormittavuus ja merkittävä työkuorman lisääntyminen henkisesti ja fyysisesti ko. yksiköissä esitettynä ajankohtana. Edelleen tuolloin yksiköiden henkilöstöön vaikutti merkittävästi poikkeusaolon valmiuslaki. Lisäesityksenä esitän että muun henkilöstön koronakorvaus päätetään erikseen ja otetaan huomioon seuraavan vuoden talousarviossa.

Leena Palojärvi kannatti Jarno Viitasen tekemää muutosesitystä.

Merkittiin kokoustauko klo 12:02 - 12:40. Tauon jälkeen jatkettiin muutoin entisellä esteettömällä kokoonpanolla paitsi todettiin Jarmo Näkkäläjärven saapuneen kokoukseen.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Jarno Viitasen tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.

Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin (3 ) ”JAA”- ja ( 2) ”EI”-ääntä, joten puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.


 

Eriävä mielipide

 • Leena Palojärvi
  Jätän kirjallisen eriävän mielipiteen, jonka toimitan myöhemmin


  Jarno Viitanen
  Haluan jättää pöytäkirjaan eriävän mielipiteen ja pysyn esitykseni takana.

Esteellisyys

 • Kari-Pekka Stoor, Pekka Tjäderhane

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 60%

  Helinä Hautamäki, Elli-Maria Kultima, Tytti Valkeapää

 • Ei 2 kpl 40%

  Jarno Viitanen, Leena Palojärvi

Oheismateriaali