Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

§ 326 Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelit 9 ja 10; kaavaluonnos nähtäville

ENODno-2021-382

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Walls of Kilpis I on jättänyt hakemuksen Kilpisjärven asemakaavan muuttamisesta kortteleissa 9-10. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kortteli 9 teollisuusalueesta matkailupalvelujen korttelialueeksi sekä tarkastella korttelien 9 ja 10 rakennusoikeutta. Lisäksi hakemuksessa pyydetään tonteille mahdollisuutta rakentaa kahteen kerrokseen.

Asemakaavan muutoksen laadinnasta tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa hakija sitoutuu maksamaan kaavamuutoksen kustannukset. Maanomistajan kanssa on tarkoitus tehdä myös sitova maankäyttösopimus (MRL 91 §) siinä vaiheessa, kun kaava on luonnoksena tai ehdotuksena ollut nähtävillä.

Maankäyttösopimusmenettelyn keskeisenä tavoitteena on sopia hankkeen ja sen vaikutusalueen yhdyskuntarakenteen välittömien ja välillisten kustannusten jakamisesta. Sopimuskorvaus voi perustua myös arvioon arvonnoususta ja sen jakamiseen maanomistajan ja kunnan kesken taustanaan ajatus kunnalle keskimäärin vastaavasta hankkeesta aiheutuvien kustannusten summaarisesta kattamisesta.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 4) Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen esityksestä. 5) Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoituksen käynnistämissopimuksen sekä kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille kortteleissa 9-10 sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 63 §). Päätöksestä kuulutetaan MRA 30 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan kotisivulla ja Enontekiön Sanomissa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta.

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Kilpisjärven asemakaavan muutos kortteleissa 9 ja 10 on etenemässä valmisteluvaiheen kuulemiseen.

Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan 26.10.2021 (§ 289). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 3.11.2021 alkaen.

Asemakaavaluonnoksessa on muutettu korttelin 9 käyttötarkoitus teollisuusrakennusten korttelialueesta matkailupalvelujen korttelialueeksi (RM). Kortteliin 9 on osoitettu rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka tarkoittaa 500 k-m2:n lisäystä nykyiseen kaavaan verrattuna. Korttelissa 10 käyttötarkoitus (RM) säilyy ennallaan, rakennusoikeutta osoitetaan 3200 k-m2, joka tarkoittaa 200 k-m2:n lisäystä nykyiseen kaavaan verrattuna. Suurin sallittu kerrosluku on molemmissa kortteleissa II. RM-korttelien ulkopuolinen alue on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueiksi (VR) kuten on voimassaolevassa kaavassakin. Rakentamista ohjataan maisemaan sopivaksi kaavamääräyksillä, jotka ovat samat kuin Kilpisjärven aikaisemmissa kaavoissa.

Kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus laaditaan sitovana ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa asettaa Kilpisjärven korttelien 9 ja 10 kaavaluonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §). Päätöksestä kuulutetaan MRA 30 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan kotisivulla ja Enontekiön Sanomissa.

Tiedoksi

hakija, maankäyttöinsinööri