Kunnanhallitus, kokous 27.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tilinpäätös 2023/kunnanhallituksen alaiset toimialat

ENODno-2024-105

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunta seuraa niiden toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Koko kunnan taloutta ja hallintoa valvoo kunnanhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi alaisuuteensa kuuluvien toimialojen talousarviovuoden 2023 talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 12:50-13:25. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla on 5 jäsentä, 2 varajäsentä, valtuuston puheenjohtaja ja hallintojohtaja.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja Petri Härkönen poistui kokouksesta ennen tämän pykälän esittelyä ja päätöksentekoa. Esittelijänä kokouksessa kunnanjohtajan poistumisen jälkeen toimi hallintosäännön määräysten mukaisesti hallintojohtaja.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.