Kunnanhallitus, kokous 27.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Tilinpäätös 2023

ENODno-2024-105

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Koko kunnan taloutta ja hallintoa valvoo kunnanhallitus.

Elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen tilinpäätös liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen talousarviovuoden 2023 talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Petri Härkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.07.

Valmistelija

Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi
Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Heli Kolehmainen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hyvinvointilautakunta seuraa niiden toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Koko kunnan taloutta ja hallintoa valvoo kunnanhallitus.

Hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen tilinpäätös liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen talousarviovuoden 2023 talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

 • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien luettavaksi. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

Kuntalain 114 §:n nojalla kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen,

Kuntalain 115 §:ssä säädetään toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella ei tarvita, koska Enontekiön kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää.

Esityslistan liitteenä on vuoden 2023 tilinpäätös.

Kunnan tilikauden tulos muodostui 1.036.080,64 euroa ylijäämäiseksi.  

Kunnanhallituksen alaiset toimialat alittivat talousarviossa varatun toimintakatteen 73 000 eurolla:

 • hallinnon toimialan toimintakate alittui 49 000 eurolla
 • ympäristöterveydenhuolto ylittyi 51 000 euroa
 • ateriapalvelut alittui 75 000 eurolla.

 

Elinvoimalautakunnan alaiset toimialat alittivat talousarviossa varatun toimintakatteen 222 000 eurolla:

 • Infrastruktuuri toimiala alittui 105 000 eurolla
 • Elinvoima- ja kehittäminen toimiala alittui 117 000 eurolla.

 

Hyvinvointilautakunnan alaiset toimialat alittivat talousarviossa varatun toimintakatteen 218 000 eurolla.

 • Opetustoimi alittui 48 000 eurolla
 • Varhaiskasvatus alittui 76 000 eurolla
 • Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri alittui 79 000 eurolla
 • Työllisyys alittui 15 000 eurolla.

Toimintakate kaikkien toimialojen osalta yhteensä alittui noin 513 000 eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää

 • allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja
 • että tilinpäätökseen voida tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia. 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä siten, että

1. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 6.231,31 euroa

2. tilikauden ylijäämä 1.042.311,95 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämä –tilille.

Selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella ei tarvita, koska taseessa ei ole aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä alijäämiä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kokouksessa pidettiin tauko klo 14:35-14:43 tämän pykälän käsittelyn aikana. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu samalla kokoon panolla kuin ennen taukoa. 

Kunnanhallitus hyväksyi tilinpäätöksen sivut 1-85.

Jarmo Näkkäläjärvi oli poistuneena tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:51-15:02, jolloin kunnanhallitus käsitteli Enontekiön Vesihuolto Oy:n ja KOY Enontekiön kunnan asuntojen tilinpäätöstiedot. 

Anja-Maija Lundell oli poistuneena tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15:04-15:10, jolloin kunnanhallitus kävi läpi Enontekiön Lentoasema Oy:n tilinpäätöstiedot. 

Anja-Maija Lundell palasi kokoukseen ennen ENF Infra Oy:n tilinpäätöstietojen käsittelyä. 

Elli-Maria Kultima oli poistuneena kokouksesta klo 15:13-15:16 tilinpäätöslaskelmien käsittelyn aikana, mutta palasi kokoukseen ja oli mukana päätöksenteossa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.