Kunnanhallitus, kokous 27.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen  palkaton  virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:

Elinvoimalautakunta, kokous 20.2.2024
Elinvoimalautakunta, kokous 19.3.2024
Hyvinvointilautakunta, kokous 19.2.2024

Kunnanjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Lisätehtävästä maksettava korvaus/Mika Karsikas, 19.03.2024

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi, lukuun ottamatta 

  • Kunnanjohtajan päätös § 2 Lisätehtävästä maksettava korvaus/Mika Karsikas, 19.3.2024.

Kokouskäsittely

Pekka Tjäderhane ehdotti, että kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen kunnanjohtajan päätökseen "§ 2 Lisätehtävästä maksettava korvaus/Mika Karsikas, 19.3.2024". Heikki Järvistö kannatti Tjäderhanen ohdotusta.

Koska kokouksessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, suoritettiin äänestys. Pohjaehdotus JAA, Pekka Tjäderhanen ehdotus "Kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta kunnanjohtajan päätökseen "§ 2 Lisätehtävästä maksettava korvaus/Mika Karsikas" EI.

Äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 3 ja EI-ääniä 4.

Puheenjohtaja totesi Pekka Tjäderhanen ehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

  • Kyllä 3 kpl 43%

    Janne Näkkäläjärvi, Leena Palojärvi, Elli-Maria Kultima

  • Ei 4 kpl 57%

    Pekka Tjäderhane, Oula-Matti Palojärvi, Heikki Järvistö, Anja-Maija Lundell


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.