Kunnanhallitus, kokous 27.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi toi esille kokouksessa, että hallintosääntöön tulisi esittää tehtäväksi muutos koskemaan 2025 kuntavaalien jälkeen muodostettavaa kunnanvaltuustoa. Muutoksessa valtuutettujen määrää lisätään nykyisestä 17:sta 21 henkilöön. Valtuutettujen määrän lisääminen olisi Näkkäläjärven mukaan tarpeellista, jotta seuraavien kuntavaalien jälkeen olisi riittävästi henkilöitä hallintosäännön mukaisiin luottamustoimiin valtuutetuista. Muutoksella voitaisiin vaikuttaa päällekkäisten luottamuspaikkojen muodostumiseen samoille henkilöille ja siten keventää kuormitusta niiden hoitamisesta. Lisäksi muutoksella vahvistettaisiin valtuuston asemaa suhteessa kunnanhallitukseen ja siten edistettäisiin ja mahdollistettaisiin paremmin kuntalaisten antamaa mandaattia valtuutetuille.

Elli-Maria Kultima esitti seuraavat kysymykset: Missä vaiheessa on Kilpisjärven infran suunnittelu? Mikä Kilpisjärvenssä kulkevan viemäriputken tilanne? Onko mahdollista saada nähtäväksi Karesuvannon uuden koulun suunnitelmaa? Milloin päästään tutustumaan uuden Luppokodin rakentamisvaiheeseen.

Leena Palojärvi kertoi, että rakentamistoimikunta tutustuu Luppokodin työmaalle 10.4.2024. Kunnanhallitus pääsee tutustumaan rakennukseen töiden edettyä pidemmälle.Jarmo Näkkäläjärvi kertoi, että Kilpisjärven infran suunnitelma on edennyt ja lupahakemuksia on jätetty viranomaisille. Hallintojohtaja kertoi, että Karesuvannon uuden koulun suunnitelma odottaa valtuustoaloitteen "Yhtenäisen peruskoulun perustaminen Karesuvantoon" käsittelyä valtuustossa, sekä kunnanhallituksen hyväksyntää terveydenhoitajan tilojen esisopimukseen Laphan kanssa.Koulun suunnitelmat tulevat kunnanhallitukseen em. tilakysymysten selvittyä. Kilpisjärven viemäriputken tilanteeseen ei läsnäolijoilla ollut tietoa. Hallintojohtaja toi esille, että valtuutetulla on oikeus esittää kunnanhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä kunnan hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunnin kysymykset toimitetaan etukäteen, jolloin kunnanhallitus ja viranhaltijat ehtivät etukäteen valmistautumaan vastaamaan niihin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.