Kunnanhallitus, kokous 27.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Henkilöstökertomus 2023

ENODno-2024-116

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Henkilöstökertomuksen tarkoitus on antaa johdolle ja päättäjille kokonaiskuva henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on laatinut suosituksen henkilöstökertomuksen laadintaan vuoden 2022 alusta. Suositus on huomioitu Enontekiön kunnan henkilöstökertomuksen laadinnassa. Henkilöstökertomus on uudistettu vuoden 2023 raportoinnista alkaen. 

Raportointitavan uudistuksen sekä 1.1.2023 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen vuoksi osaan tässä henkilöstökertomuksessa raportoitavaan tietoon ei ole vertailutietoja edellisiltä vuosilta. Tulevaisuudessa tavoitteena on, että henkilöstökertomuksessa raportoidaan kuluva vuosi ja kolme edellistä vuotta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstökertomuksen 2023 ja lähettää sen valtuustolle tilinpäätöskokoukseen hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin henkilöstökertomuksiin tehtävien teknisin korjauksin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.