Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

ENODno-2021-289

Valmistelija

 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 12. - 18.1.2022.

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilaki 15 §).

 • Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
 • Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

 

Koronatilanteen epävarmuudesta johtuen on suositeltavaa, että varajäseniä nimetään riittävästi.

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä (vuoden 2019) edus-
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

Ehdotus

Kunnanhallitus nimeää vuoden 2022 aluevaaleja varten vaalilautakunnat Enontekiön kunnan äänestysalueille:

 • Hetta- Leppäjärvi- Palojoensuu
 • Kaaresuvanto
 • Kilpisjärvi
 • Nunnanen- Peltovuoma- Vuontisjärvi

 

sekä nimeää laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnan. Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi eri vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet sekä varajäsenet ja valitsi kunkin vaalilautakunnan  ja -toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Hetta- Leppäjärvi- Palojoensuu

Heikki Järvistö, puheenjohtaja
Jouko Alapoikela, varapuheenjohtaja
Tuija Rantatalo
Karen-Anna Proksi
Paavo Isohanni

Varajäsenet

Sirkku Laurila
Aarne Kultima
Markku Kynsijärvi

 

Karesuvanto

jäsenet

Paula Syväjärvi, puheenjohtaja
Veikko I. Kotavuopio, varapuheenjohtaja
Ulla- Maija Syväjärvi
Ritva Palo
Antti- Oula Juuso

Varajäsenet

Iina- Marja Juuso
Kari Kotavuopio
Saara Ketola

Kilpisjärvi

Marjut Muotkajärvi, puheenjohtaja
Pirjo Hakala, varapuheenjohtaja
Juha Tornensis
Leena Ohenoja
Pasi Siivonen

Varajäsenet

Eeva- Sisko Tornensis
Ari Mäkitalo
Esa Aidantausta

Nunnanen- Peltovuoma- Vuontisjärvi

Elma Vuontisjärvi, puheenjohtaja
Aulis Harju, varapuheenjohtaja
Onni Niemelä
Asta Niemelä
Pirjo Oilio

Varajäsenet

Kaija Eira
Raili Suomi
Seppo Keskitalo

Vaalitoimikunta

Heikki Järvistö, puheenjohtaja
Paavo Isohanni, varapuheenjohtaja
Jenni Peteri

Varajäsenet

Minna Näkkäläjärvi
Tuomo Vieltojärvi
Anja Ohenoja

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.