Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Vuoden 2022 aluevaalien äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen

ENODno-2021-289

Valmistelija

 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 12. - 18.1.2022.

Vaalilain 48 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana. Äänestys ei kuitenkaan saa alkaa arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä jatkua kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä jatkua kello 18:n jälkeen.

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm.:

 • ne kotimaiset yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden luku määrästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi,
 • sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitosäänestys)
 • lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää säädetyin edellytyksin äänestäjän kotona (kotiäänestys).

 

Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot.

Kuntaan saapuneet ehdotukset liittyen vaalien äänestyspaikkoihin:

Voisiko Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuun äänestysalueen äänestyspaikka olla kunnanvirasto, Ounastie 165? Edellisissä vaaleissa äänestysalueen äänestyspaikkana on toiminut Hetan koulukeskus, Puistomäentie 2.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue                                           Äänestyspaikka
Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu                 
Kaaresuvanto                                            Kaaresuvannon koulu, Syväjärventie 32
Kilpisjärvi                                                   Kilpisjärven koulu, Tsahkalluoktantie 1
Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi          Peltovuoman koulu, Ounastie 3111 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaaleissa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on kunnanvirasto.

Kunnanviraston aukioloajat ennakkoäänestyksessä:

ke – pe 12.1. – 14.1.2022     klo 10:00 – 17:00
ma – ti  17.1. – 18.1.2022     klo 10:00 – 17:00

Lisäksi ennakkoäänestysaikana kiertää äänestysauto. Äänestysauton pysäkit ja aikataulu ovat liitteessä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että Elli-Maria Kultima saapui tämän asian käsittelyn aikana.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja päätti että Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuun äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto, osoite Ounastie 165, Hetta.

Asiantuntijana kuultiin keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintosuunnittelija  Hannele Kumpulaista klo 14:16 - 14:23.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.