Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 285 Rahoitusasiantuntijapalvelun hankinta, sijoitusvarallisuuden hoitaminen

ENODno-2021-369

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnalla on kassavaroja, joita ei tarvita palvelusten järjestämiseen eikä kunnan toimintojen ylläpitoon, joten ne kannattaa sijoittaa tuottavasti, etenkin kun kunta joutuu maksamaan korkoa sijoitusvarallisuuden säilyttämisestä käyttötilillä (ns. negatiivinen tuotto).

Kunnan on sijoitustoiminnassaan tähdättävä mieluummin vakaan ja tuottavan sijoitustuoton hankintaan kuin on otettava ylisuuria riskejä spekulatiivisilla markkinoilla. Periaate sulkee pois esimerkiksi pörssikursseilla spekulatiivisen voiton hankkimisen tai suuren valuuttakurssiriskin. Tämänhetkinen arvio on, että kunta voi sijoittaa kassavaransa ainakin seitsemäksi vuodeksi (aikahorisontti). Sijoitustuoton toivottu kasvattaminen merkitsee suuremman riskin ottamista, mutta toisaalta yleinen käsitys on, että suorat osakesijoitukset tuottavat pitkällä aikavälillä parhaiten ja vakaasti. Kunnan sijoituksissa on myös huomioonotettava vastuullisuus, joka poissulkee sijoittamisen esimerkiksi aseteollisuuteen tai toimialoille, jotka ovat erityisen saastuttavia

Sijoitusvarallisuuden hoidosta on pyydetty tarjoukset neljältä ammattitaitoiselta ja luotettavaksi katsotulta taholta: Titanium Rahastoyhtiö Oy, LähiTapiola Varainhoito Oy, Mandatum Asset Management ja OP Private Lappi. 

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteisiä vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuulla tarjouksensa jättäneiden varainhoitajien esittäytymisen Teamsin välityksellä klo 12:30 alkaen 15 minuuttia/ varainhoitaja ja päättää asiasta 25.10.2021 pidettävässä kokouksessaan.

Päätös

Kunnanhallitus kuuli seuraavia varainhoitajien edustajia Teamsin välityksellä:

Jari Kumpulainen, Lähi-Tapiola, klo 13:32 – 14:02

Merkittiin kokoustauko alkaen 14:05, jonka jälkeen kokous jatkui klo 14:27 entisellä kokoonpanolla.

Antti Repo, OP, klo 14:29 – 14:49

Mauri Mäkinen, Titanium  klo 15:02 – 15:18

Jussi Tiihonen & Risto Tuppurainen, Mandatum Assets Management klo 15:32 - 15:56

Jarmo Näkkäläjärvi poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15:58

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksen kokouksessa 26.10.2021.

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnalla on kassavaroja, joita ei tarvita palvelusten järjestämiseen eikä kunnan toimintojen ylläpitoon, joten ne kannattaa sijoittaa tuottavasti, etenkin kun kunta joutuu maksamaan korkoa sijoitusvarallisuuden säilyttämisestä käyttötilillä (ns. negatiivinen tuotto).

Kunnan on sijoitustoiminnassaan tähdättävä mieluummin vakaan ja tuottavan sijoitustuoton hankintaan kuin on otettava ylisuuria riskejä spekulatiivisilla markkinoilla. Periaate sulkee pois esimerkiksi pörssikursseilla spekulatiivisen voiton hankkimisen tai suuren valuuttakurssiriskin. Tämänhetkinen arvio on, että kunta voi sijoittaa kassavaransa ainakin seitsemäksi vuodeksi (aikahorisontti). Sijoitustuoton toivottu kasvattaminen merkitsee suuremman riskin ottamista, mutta toisaalta yleinen käsitys on, että suorat osakesijoitukset tuottavat pitkällä aikavälillä parhaiten ja vakaasti. Kunnan sijoituksissa on myös huomioonotettava vastuullisuus, joka poissulkee sijoittamisen esimerkiksi aseteollisuuteen tai toimialoille, jotka ovat erityisen saastuttavia

Sijoitusvarallisuuden hoidosta on pyydetty tarjoukset neljältä ammattitaitoiselta ja luotettavaksi katsotulta taholta: Titanium Rahastoyhtiö Oy, LähiTapiola Varainhoito Oy, Mandatum Asset Management ja OP Private Lappi. 

Yhtiöiden edustajat esittäytyivät Teams-yhteyden välityksellä kunnanhallitukselle 11.10.2021 pidetyssä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouksessa tehty päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää pyytää asiantuntijavertailun Enontekiön kunnalle jätetyistä sijoitusvarallisuutta koskevista tarjouksista.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet, controller

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.