Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 291 Paljasselän alueen kehittäminen

ENODno-2021-392

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunta pyrkii edistämään Paljasselän alueen kehittämistä matkailualueeksi. Alue on ollut mukana Jyppyrä-Paljasselkä kehittämishankkeessa vuosina 2018-2020. Hankkeessa alueesta on laadittu matkailullinen maankäyttösuunnitelma ja järjestetty erilaisia työpajoja. Hankkeen yhteydessä alueesta on tehty myös luontoselvitys.

Helmikuussa 2021 on tilattu Sweco Infra & Rail Oy:ltä alueen asemakaavan laatiminen. Alueelle on tehty alustavia kaavarunkotarkasteluja ja kustannuslaskelmia. Keskustelut maanomistajien ja potentiaalisten toimijoiden kanssa on aloitettu. Hankkeen toteuttamiseen ei kuitenkaan ole saatu vielä riittävästi sitoutuneita toimijoita, jonka vuoksi asemakaavaa ei ole laitettu vireille.

Seuraavaksi Paljasselän kehittäminen etenee konseptin kehittämisestä ja hiomisesta vaikuttavuuden arviointiin, investorien hakuun ja kaavoitukseen. Tärkeää on tarkastella kunnan saamia kokonaishyötyjä pitkällä aikavälillä (10-20 vuoden aikajaksolla). Kunta on pyytänyt tarjoukset Paljasselän alueliiketaloussuunnitelman ja vaikutusten arvioinnin laatimisesta, jossa tutkitaan matkailun kehittämisen pitkän aikavälin hyödyt. Alueliiketaloussuunnitelmassa selvitetään alueen infran rakentamisen ja kaavoituksen aiheuttamat kustannukset ja kustannusten vaihtoehtoisia jakotapoja kunnan ja investoivien yritysten kesken. Vaikutusten arviointiosassa tarkastellaan alueen kehittämisen vaikutuksia aluetalouteen ja ympäristöön. Yhteenvedossa kootaan yhteen taloudelliset kustannukset ja tulovaikutukset 20 vuoden aikajänteen tarkastelussa.

Vaikuttavuusarviointi on tärkeä myös yksityisten investointien kannalta. Yrittäjät sitoutuvat Paljasselän kehittämiseen normaalilla yrittäjien riskillä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) säädetään maanomistajan velvollisuudesta osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa maankäyttösopimuksella.

Yksityisen maan kaavoittamisen maankäyttösopimuksin tulee perustua tapauskohtaisiin kattaviin kaavataloudellisiin ja palvelutuotannon kokonaisvaikutuksia koskeviin selvityksiin. Veronmaksajien etujen mukaista ei ole ryhtyä kaavoitushankkeisiin, jotka ovat kokonaisvaikutuksiltaan kunnalle taloudellinen epäonnistuminen tai merkittävä riski sellaiseen.

Paljasselän kehittäminen on Enontekiön kunnan ja alueellisen matkailun näkökulmasta tärkeää ja siksi pyritään etsimään useita mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja. Tavoitteena on löytää ratkaisuja esimerkiksi toteuttamalla erilaisia pilotointeja. Paljasselän kehittämiseen kannattaisi kytkeä esimerkiksi digitaalisuus, ekologisuus ja kestävät energiaratkaisut koko alueelle. Näihin voisi saada pilottina hyvin ulkopuolista rahoitusta.

Hankkeen etenemisen ja lopullisen toteutuksen aikataulu voi venyä oheismateriaalina esitetystä suunnitelmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee Paljasselän kehittämissuunnitelman tämänhetkisen tilanteen tietoonsa saatetuksi ja päättää, että asiaa esitellään seuraavassa kuntakonsernin kehittämispajassa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.