Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Leader Tunturi-Lappi ry:n kylähankkeeseen osallistuminen

ENODno-2021-397

Valmistelija

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kuntastrategian yhtenä pyrkimyksenä on edistää enontekiöläisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia sekä alueensa elinvoimaa mukaan lukien yritykset, elinkeinoharjoittajat ja yhdistykset.

Enontekiöllä on 19 kylää. Kylät ovat omaleimaisia, joiden historiat vaihtelevat.  Laajassa kunnassa myös maantiede tuo vaihtelevuutta kylien luontoon. Elinkeino- ja ikärakenne   vaihtelevat kylien välillä. Näin kylien vetovoimatekijät vaihtelevat toisistaan ja kaikki edellä mainitut tekijät tuovat kyliin yksilölliset kehittämistarpeet.

Leader Tunturi-Lappi on maaseuturahaston tuella Tunturi-Lappia kehittävä toimintaryhmä. Sen rahoitusta voivat hakea niin yritykset kuin julkiset yhteisöt, kuten kylät tai kunnat. Juuri päättyvällä seitsenvuotisella ohjelmakaudella Enontekiön kylät eivät ole hakeneet aktiivisesti kylien kehittämishankkeita Leader Tunturi-Lapin. Tästä voi johtaa ajatuksen, että kyliin on kertynyt kehittämistarpeita.

Kylien kehittämishankkeilla voi parhaimmillaan edistää kyläkohtaisesti tunnistettuja tarpeita, lisätä yhteisöllisyyttä ja vahvistaa kylän omaa identiteettiä. Tällaiset seikat lisäävät kylän vetovoimaisuutta ja voivat parhaimmillaan lisätä pidemmällä aikavälillä yrittäjyyttä ja asukaslukua kylissä sen lisäksi, että nykyisten asukkaiden asumisviihtyvyys paranee.

Enontekiön kunta on valmistellut kylien kehittämiseen tarkoitetun hankesuunnitelman Enontekiön kylät jätettäväksi Leader Tunturi-Lapin hakuun marraskuussa 2021. 

Hankkeella olisi mahdollista aktivoida kyliä, mikä auttaisi niitä tunnistamaan oman kylän identiteetin, lisätä osallisuutta Enontekiöllä tapahtuvassa matkailussa, tunnistaa kylien ja kyläläisten kehittämistarpeita ja edistää niitä eteenpäin sekä lisätä yhteisöllisyyttä.

Hankkeessa on tarkoitus  toimia seuraavien teemojen parissa. Hankesuunnitelmassa asioita esitellään laajemmin.

 1. Tarinoiden ja historian kylät
 • Tunnistetaan kylän omaleimaisuutta luovat tarinat. Mikä tekee meidän kylästä meidän kylän
 • Työstetään kyläläisten, projektipäällikön ja asiantuntijoiden kanssa kylien tarinoita niin, että saadaan luotua kylälle oma identiteetti ja markkinoinnillinen viesti
 • Kehitetään yhdessä kylien kanssa keinoja lisätä kylien tarinoiden tunnettavuutta
 1. Matkailun kylät
 • Tunnistetaan, mitä kylät voisivat kehittää osaksi alueelle suuntautuvaa matkailua
 • Kehitetään työpajoissa kylien tarinoiden tuotteistamista erilaisiksi tapahtumiksi ja ohjelmapalveluiksi
 1. Tulevaisuuden kylät
 • Työpajoissa tuetaan kyliä tunnistamaan kylien ja kyläläisten keskuudesta nousevia kehittämistarpeita
 • Työstetään nousseita kehittämistarpeita eteenpäin sen mukaan, minkälaisilla toimenpiteillä kehittämistä voidaan edistää
 • Etsitään yhteistyömahdollisuuksia työllisyyden kehittämishankkeen kanssa 
 1. Viestivät kylät
 • Kootaan, suunnitellaan ja työstetään kylien tiedottamis ja markkinointimateriaalia
 • Suunnitellaan viestin kohdentamista kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille
 • Suunnitellaan soveltuva toteutusmuoto sähköiselle viestinnälle, joka voi olla erilliset nettisivut tai osiot osana kunnan ja tai sisältöä alueen matkailun verkkosivuille.

Suunniteltu hanke olisi kaksivuotinen, kokonaisbudjetti olisi 166 666 e. Hankkeen omarahoitus, 10 prosenttia 16 666 e toteutettaisiin vastikkeettomana talkootyönä. Hankkeeseen palkattaisiin kokoaikainen projektipäällikkö, minkä lisäksi   ostopalvelulla hankittaisiin kyliä hyödyttävää asiantuntijapalvelua.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hakea kaksivuotista kylien kehittämishanketta Kylien Enontekiö, jonka toteuttajana ja hallinnoijana kunta toimii, jos hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Kunnan rahoitusosuus on 0 euroa.   

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin kokoustauko  klo 14:58 - 15:15.

Tiedoksi

Leader Tunturi-Lappi, hankekehittäjä, kirjanpito

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.