Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelit 9-10; kaavamuutos vireille

ENODno-2021-382

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Walls of Kilpis I on jättänyt hakemuksen Kilpisjärven asemakaavan muuttamisesta kortteleissa 9-10. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kortteli 9 teollisuusalueesta matkailupalvelujen korttelialueeksi sekä tarkastella korttelien 9 ja 10 rakennusoikeutta. Lisäksi hakemuksessa pyydetään tonteille mahdollisuutta rakentaa kahteen kerrokseen.

Asemakaavan muutoksen laadinnasta tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa hakija sitoutuu maksamaan kaavamuutoksen kustannukset. Maanomistajan kanssa on tarkoitus tehdä myös sitova maankäyttösopimus (MRL 91 §) siinä vaiheessa, kun kaava on luonnoksena tai ehdotuksena ollut nähtävillä.

Maankäyttösopimusmenettelyn keskeisenä tavoitteena on sopia hankkeen ja sen vaikutusalueen yhdyskuntarakenteen välittömien ja välillisten kustannusten jakamisesta. Sopimuskorvaus voi perustua myös arvioon arvonnoususta ja sen jakamiseen maanomistajan ja kunnan kesken taustanaan ajatus kunnalle keskimäärin vastaavasta hankkeesta aiheutuvien kustannusten summaarisesta kattamisesta.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 4) Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen esityksestä. 5) Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoituksen käynnistämissopimuksen sekä kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille kortteleissa 9-10 sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 63 §). Päätöksestä kuulutetaan MRA 30 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan kotisivulla ja Enontekiön Sanomissa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta.

Tiedoksi

hakija, maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.