Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 287 Itseoikaisu: Vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2021- 2025

ENODno-2021-313

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 valinnut vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Outi Kurkelan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elma Vuontisjärven sekä varsinaiseksi jäseneksi Satu-Marja Eira-Keskitalon ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Asta Niemelän. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm. Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan vanhusneuvostossa on kahdeksan vanhuseläkeikäistä jäsentä ja varajäsentä. Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja Outi Kurkela ja sihteeri Miia Ahlholm esittävät hyvinvointilautakunnalle, että vanhusneuvostoon valitaan edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen                                                          Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela                                                                   Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo                                              Asta Niemelä

Jaakko Alamattila                                                          Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila                                                                Matti Eira

Marja Näkkälä                                                               Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö                                                                  Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso                                                            Rauna Laukka

Tuula Kivipää                                                                 Ritva Palo     

 

Ehdotus

Esittelijä

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta nimeää vanhusneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025 seuraavat henkilöt

Varsinainen jäsen                                                          Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela                                                                   Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo                                              Asta Niemelä

Jaakko Alamattila                                                          Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila                                                                Matti Eira

Marja Näkkälä                                                               Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö                                                                  Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso                                                            Rauna Laukka

Tuula Kivipää                                                                 Ritva Palo

Miia Ahlholm, sihteeri

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus teki päätöksensä 13.9.2021 §  221 vanhusneuvoston nimeämisestä. 

Päätökseen jäi informaatiokatkoksesta johtuen virhe koska vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan vanhusneuvostossa on kahdeksan vanhuseläkeikäistä jäsentä ja varajäsentä. Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hyvinvointilautakunta on esittänyt päätöksellään 30.9.2021 § 100 vanhusneuvoston kokoonpanon tarkistamista toimintasäännön mukaiseksi.

 

Varsinainen jäsen                                                          Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela                                                                  Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo                                             Asta Niemelä

Jaakko Alamattila                                                          Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila                                                                Matti Eira

Marja Näkkälä                                                               Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö                                                                  Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso                                                            Rauna Laukka

Tuula Kivipää                                                                 Ritva Palo   

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vanhustenhuollon palvelupäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan tekemän esityksen vanhusneuvoston kokoonpanon tarkistamiseksi ja pyytää vanhusneuvostoa valmistelemaan esityksensä sen toimintasäännön tarkistamisesta siltä osin kuin se koskee vanhussneuvoston valintaa. Edelleen kunnanhallitus pyytää saattamaan vanhusneuvoston toimintasäännön kunnan kotisivuille tiedoksi.

Päätös on hallintolain 50 §:n mukainen asiavirheen korjaus.

Päätös

Kokouksessa tehty päätösehdotus: Kunnanhallitus itseoikaisee aikaisemman päätöksen vanhusneuvoston jäsenistä muiden jäsenten osalta paitsi valittujen valtuutettujen. Edelleen kunnanhallitus pyytää vanhusneuvoston puheenjohtajaa ja sihteeriä valmistelemaan esityksen muista jäsenistä hyvinvointilautakunnalle tasa-arvolain ja toimintasäännön mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin kokoustauko klo 16:18 - 16:26.

Tiedoksi

Hyvinvointilautakunta, vanhusneuvosto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.