Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 286 Itseoikaisu: Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2021- 2025

ENODno-2021-314

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 valinnut vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Birgitta Eiran ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka Tjäderhanen sekä varsinaiseksi jäseneksi Ulla Keinovaaran ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ulla-Maija Syväjärven. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii vastaava ohjaaja Päivi Ikonen. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvostossa on seitsemän jäsentä ja varajäsentä. Puheenjohtaja Birgitta Eira ja sihteeri Päivi Ikonen esittävät hyvinvointilautakunnalle, että vammaisneuvostoon valitaan edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt:

varsinainen jäsen                                                   henkilökohtainen varajäsen

Timo Leppäjärvi                                                       Kari-Pekka Stoor

Jari Stoor                                                                 Jenniina Eira

Heidi Risto                                                                Anu Ollila

Juha Pirskanen                                                        Virpi Labba

Eija Huhtaniska                                                        Harri Uusipaavalniemi

 

Ehdotus

Esittelijä

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta nimeää vammaisneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025 seuraavat henkilöt

varsinainen jäsen                                                   henkilökohtainen varajäsen

Birgitta Eira, pj                                                         Pekka Tjäderhane

Ulla Keinovaara                                                       Ulla-Maija Syväjärvi

Timo Leppäjärvi                                                       Kari-Pekka Stoor

Jari Stoor                                                                 Jenniina Eira

Heidi Risto                                                                Anu Ollila

Juha Pirskanen                                                        Virpi Labba

Eija Huhtaniska                                                        Harri Uusipaavalniemi

Päivi Ikonen, siht

 

Päätös

Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Palautetaan valmisteluun vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille siltä osin, että saamelaisten edustus nimetään mukaan vammaisneuvostoon. 

 

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus teki päätöksensä 13.9.2021 §  222 vammaisneuvoston nimeämisestä. 

Päätökseen jäi informaatiokatkoksesta johtuen virhe koska vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvostossa on seitsemän jäsentä ja varajäsentä.  Hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.10.2021 106 ja esittänyt vammaisneuvoston kokoonpanon tarkistamista seuraavasti:

varsinainen jäsen                                                   henkilökohtainen varajäsen

Birgitta Eira, pj                                                         Pekka Tjäderhane

Ulla Keinovaara                                                       Ulla-Maija Syväjärvi

Timo Leppäjärvi                                                       Kari-Pekka Stoor

Jari Stoor                                                                 Jenniina Eira

Heidi Risto                                                                Anu Ollila

Juha Pirskanen                                                        Virpi Labba

Eija Huhtaniska                                                        Harri Uusipaavalniemi

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii vastaava ohjaaja.

Edelleen hyvinvointilautakunta tiedustee Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeriltä mahdollisuutta osallistua vammaisneuvoston työskentelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan tekemän esityksen vammaisneuvoston kokoonpanon tarkistamiseksi ja pyytää vammaisneuvostoa valmistelemaan esityksensä sen toimintasäännön tarkistamisesta siltä osin kuin se koskee vammaisneuvoston valintaa.

Päätös on hallintolain 50 §:n mukainen asiavirheen korjaus.

Päätös

Kokouksessa esittelijä teki uuden ehdotuksen:

"Kunnanhallitus itseoikaisee aiemman päätöksensä, sillä se ei ollut vaikuttajaelimien toimintasäännön mukainen. Toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää ainoastaan kaksi jäsentä vaikuttajaelimeen ja näistä jäsenistä nimeää vaikuttajaelimen puheenjohtajan ja toisen jäseneksi. Nimetyt henkilöt pitää olla valtuutettuja. Varapuheenjohtajan valitsee keskuudestaan toimielin itse. Toimintasäännön mukaan nimetty puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa valmistelee esityksen vaikuttajaelimen muista jäsenistä hyvinvointilautakunnalle, ja edelleen kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus peruu itseoikaisuna aiemman päätöksen muiden valittujen jäsenten osalta paitsi kahden valtuutetun. Edelleen kunnanhallitus päättää valita jäsenet vaikuttajaelimeen hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti."

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

vammaisneuvosto, hyvinvointilautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.