Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 Hetan asemakaavan muuttaminen, Pikku-Jyppyrä; kaavaluonnos nähtäville

ENODno-2021-151

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaavan muutos on etenemässä valmisteluvaiheen kuulemiseen.

Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan 3.5.2021 (§ 104). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 7.5.2021 alkaen.

Asemakaavan muutoksessa päivitetään loma-asuntoalueen asemakaava. Tavoitteena on mahdollistaa tonteille pysyvä asuminen sekä tarkastella tonttien kokoa, rakentamisen määrää ja sijoittumista alueelle. Lisäksi kaavoittamatta ollut Paljasseläntien alkupää osoitetaan katualueeksi.

Suunnittelualueen rakentaminen keskitetään Salvostien varteen nykyisten mökkitonttien läheisyyteen sekä alemmas rinteeseen rakennettavan uuden kadun varrelle. Kunnan tonttitarjontaan haluttiin mukaan isompia tontteja. Suurin kysyntä arvioitiin olevan 3000 - 4000 m²:n kokoisille tonteille. Hetan alueen tonttitarjonnasta on puuttunut korkeatasoiseen rakentamiseen tarkoitetut maisematontit. Kaavoitettujen tonttien määrä vähenee alueella voimassaolevaan rakennuskaavaan verrattuna, mutta tonteilla sallitaan pysyvä asuminen.

Merkittävimmät luontoarvot sijaitsevat suunnittelualueen itäosassa ja ne jätettiin kaavaluonnoksessa pääosin rakentamisen ulkopuolelle.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa asettaa Hetan Pikku-Jyppyrän kaavaluonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §). Päätöksestä kuulutetaan MRA 30 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan kotisivulla ja Enontekiön Sanomissa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta.

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri, kaavakonsultti

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.