Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma

ENODno-2021-403

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maapolittikan harjoittaminen on lakisääteinen tehtävä. Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta (MRL 20 §). Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle (MRL 5 a §).

Enontekiön kunnan maapoliittista ohjelmaa on valmisteltu vuonna 2014. Luonnos on ollut käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa 17.10.2014 § 115 ja kunnanhallituksessa 24.11.2014 § 255. Kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi maapoliittinen ohjelma ei tuolloin ole edennyt.

Maapoliittisen ohjelman luonnos on päivitetty ajantasalle ja on tarkoitus viedä keskustelukierroksen jälkeen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Laissa tarkoitetun maapolitiikan lisäksi ohjelmaluonnoksessa otetaan kantaa muutamiin erityiskysymyksiin, joita ovat kaivostoiminta, tuulivoima, luonnonsuojeluohjelmat ja poronhoito. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi esityksen kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi ja päättää, että asiaa esitellään seuraavassa kuntakonsernin kehittämispajassa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.