Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen 2/2021

ENODno-2021-433

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virka tuli avoimeksi 1.11.2021 viranhaltijan irtisanouduttua. Virka on ollut julkisesti haettavana 24.11.2021 mennessä, hakua jatkettiin 13.12.2021 saakka ja vielä uudelleen 18.1.2022 saakka. Virkaa haki kolmannella hakukierroksella määräaikaan mennessä kaksi henkilöä. Kumpikin hakija täyttää virassa vaadittavat kelpoisuusehdot.

Johtava sosiaalityöntekijä, hallinnollinen rehtori ja kunnanhallituksen puheenjohtaja haastattelivat hakijat 19.1. ja 25.1. etäyhteydellä.

Hakemusasiakirjat ja ansiovertailu ovat nähtävänä kokouksessa. Kyseessä on kahden toimialan yhteinen virka, jolloin valintapäätöksen tekee kunnanhallitus. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouksessa annettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus valitsee sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virkaan sosionomi, perheterapeutti, psykoterapeutti Heikki Heikkisen Vaalasta. Hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle valitaan sosionomi Tiinu Ristinen Taivalkoskelta.

Valinta on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on ennen viran vastaanottamista toimittanut hyväksyttävissä olevan lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Samalla vahvistetaan hänen palkkauksensa.

Virkaan valitulta vaaditaan rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ennen viran vastaanottamista. 

Valinnassa noudatetaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain mukaista kuuden kuukauden koeaikaa.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hakemukset ja hakijoista laadittu yhteenveto ovat olleet kunnanhallituksen nähtävänä kokouksessa.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakijat  Johtava rehtori  Johtava sosiaalityöntekijä  Henkilöstöpäällikkö  Palkkasihteeri