Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyt

ENODno-2022-21

Valmistelija

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanjohtajan virka tulee avoimeksi 1.3.2022 alkaen.

Kunnanhallitus päätti 14.1.2022 seuravaa: "Kunnanjohtajan viran auki julistaminen palautetaan valmisteluun henkilöstöohjeen edellyttämällä tavalla. henkilöstöohje kohta 4. Kunnanhallitus antaa evästyksenä, että seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen valmistellaan kunnanjohtajan avoimen viran hoitaminen siihen saakka kunnes on päätetty pysytäänkö kunnanjohtaja mallissa, vai otetaanko pormestari malli käyttöön ja kunnes vakinainen viranhaltija ottaa viran vastaan. Avoimen viranhoitaminen väliaikaisjärjestelyin kestää maksimissaan 6 kk. Kunnanjohtajan viran täyttämisprosesissa selvitetään konsulttipalvelun käyttöä, sen mahdollista hintaa ja aikataulua, kuinka kauan rekrytointi voi kestää konsulttipalvelun kautta."

Kunnanvaltuusto on 14.12.2021 päättäessään kunnan talousarviossa ja -suunnnitelmasta 2022-2024 hyväksynyt yksimielisesti hallinnon henkilöstövahvuuden ja tavoitteet sekä määrärahat. Kunnanjohtajan virka on hyväksytty talousarviossa 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024. Valtuuston tahtotila on, että kunnanjohtajan virka on kunnassa ja se täytetään. Valtuustolla oli talousarviosta päättäessään tieto, että virassaoleva kunnanjohtaja siirtyy muihin tehtäviin. Valtuusto ei näinollen ole jättänyt kunnanhallitukselle harkintaa täytetäänkö kunnanjohtajan virka vai ei. Valtuuston vastikään hyväksymässä talousarviossa ei ole tavoitteena, että kunnanjohtajamallin vaihtoehtona selvitettäisiin muita johtamismalleja kuten pormestarimallia.

Enontekiön kunnassa on johtamisjärjestelmä, jossa kunnanjohtaja johtaa kuntalain mukaisesti kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Tarkemmat määräykset johtamisjärjestelmästä on valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä, joka sisältää kunnanjohtajan viran. 

Kunnan hallintosäännön 29 §:n mukaan "Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin, milloin kunnanjohtajan virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan määräaikaisen viran hoitajan tai avoimen viran hoitajan enintään kuuden kuukauden ajaksi."

Enontekiön kunnan kunnanjohtajan rekrytointi hoidettiin viime kerralla alle kahdessa kuukaudessa.

Edellä mainituilla perusteillä kunnanjohtajan virka tulee täyttää viipymättä.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi, että hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja.

 

Päätös

Käydyn keskustelun aikana Leena Palojärvi esitti, että kunnanjohtajan virkaa ei laiteta avoimeksi 1.3.2022 vaan asia palautetaan valmisteluun, perusteluina virkaan liittyvät mahdolliset virkatehtävien uudelleenjärjestelyt soteuudistuksesta sekä mahdollisesta siirtymisestä pormestarimalliin. Edelleen hän esitti, että valtuustolle esitetään avoimen viranhoitaminen suostumuksen perusteella, ilman hakumenettelyä ja että valtuusto valitsee kunnanjohtajan avoimen viranhoitajaksi henkilön määräajaksi enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen asti, kunnes tehtävään on valittu vakinainen viranhaltija.

Perustelut: Enontekiön kunnan henkilöstöohje 4.1. Henkilöstön ottamisesta palvelussuhteeseen todetaan mm. seuraavaa: ”Vakinaiseen palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua huolelliseen valmisteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun. Avoimeksi tulevan viran/toimen (eläkkeelle jäänti, irtisanoutuminen jne.) osalta tulee ensin selvittää täyttämistarve, voidaanko tehtävä jättää täyttämättä tai täyttää mahdollisesti osa-aikaisena ja voidaanko olemassa olevan henkilöstön työpanosta kohdentaa uudelleen, järjestellä töitä uudelleen, hyödyntää uudelleensijoitusmahdollisuuksia (esim. sisäiset siirrot), toteuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja, hyödyntää ostopalveluja. Mikäli tehtävä päätetään täyttää em. selvityksen jälkeen, on selvitettävä, ovatko tehtävät muuttuneet tai muuttumassa sellaisiksi, että tehtäväkuvaa, tehtävänimikettä tai tehtävässä vaadittavaa osaamista on muutettava vastaamaan paremmin kunnan palvelutuotannon tarpeita.

On erittäin tärkeää, että etukäteen on perusteellisesti mietitty, minkälaiset hakukriteerit täyttävä työntekijä/viranhaltija halutaan palkata.” Kuntien tehtävät muuttuvat olennaisella tavalla soteuudistuksen astuttua voimaan ja uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Kunnanjohtajan viran lisäksi Enontekiöllä ovat avoinna hallintojohtajan ja kehitysjohtajan virat, eikä lautakuntien rakenteissa ole huomioitu soteuudistusta.

Edellä mainituista syistä johtuen, kunnan johtamisjärjestelyitä on tarkasteltava kokonaisuutena uudelleen huomioiden soteuudistuksen vaikutukset kuntien talouteen ja henkilöstömäärän. Näin ollen, tulee tarkastella avoimeksi tulleiden virkojen tehtävänkuvien tarkoituksenmukaisuus ja ajantasaisuus sekä kunnan organisaatiorakenne, ennen virkojen auki julistamista, jotta kunnan organisaatiorakenne vastaa muuttunutta toimintaympäristöä hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023.

Avoimeksi tullutta kunnanjohtajan virkaa hoidetaan määräaikaisesti, kuitenkin siten, että järjestely kestää enintään 6 kk tai siihen asti kunnes tehtävään on valittu varsinainen viranhoitaja. Kuntalain mukaan kunnanjohtajan avoimen tehtävän hoitamiseksi voidaan perustellusta syystä valtuuston päätöksellä valita henkilö suostumuksensa perusteella ja ilman hakumenettelyä. KuntaL §41 ja §88 mom. 5 Edelleen Enontekiön kunnan hallintosäännössä todetaan, että "Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin, milloin kunnanjohtajan virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan määräaikaisen viran hoitajan tai avoimen viran hoitajan enintään kuuden kuukauden ajaksi." Hallintosäätö §29.

Ottaen huomioon Enontekiön kunnan johtamisjärjestelyiden tilanteen ja muuttuvan toimintaympäristön, hallinnon toimivuuden turvaamiseksi on syytä esittää valtuustolle avoimen viran hoitajan valitsemista väliajalle ja vakauttaa tilanne poikkeuksellisissa olosuhteissa mahdollisimman häiriöttömästi. Edelleen esitän, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa

Jarno Viitanen kannatti Leena Palojärven tekemää esitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat  Leena Palojärven tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.

Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3”JAA”- ja 4 ”EI”-ääntä, joten puheenjohtaja totesi Leena Palojärven esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Elli-Maria Kultima, Janne Näkkäläjärvi ja Helinä Hautamäki jättivät eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.

Eriävä mielipide

 • Janne Näkkäläjärvi
  Jätän eriävän mielipiteen

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 43%

  Helinä Hautamäki, Janne Näkkäläjärvi, Elli-Maria Kultima

 • Ei 4 kpl 57%

  Jarno Viitanen, Leena Palojärvi, Pekka Tjäderhane, Kari-Pekka Stoor