Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kunnan johtamisjärjestelyt

ENODno-2022-24

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtajan vaihtuessa on herännyt poliittinen tarve selvittää kunnan johtamisjärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdot. Keskustelua on käyty siitä, että jatkaako kunta perinteisellä kunnanjohtajajärjestelmään pohjautuvalla mallilla, vai valitaanko kunnalle pormestari.

Kunnanhallitus on 14.1.2022 päättänyt evästää viranhaltijavalmistelua kunnanjohtajan avoimen viran valmisteluun: "Kunnanhallitus antaa evästyksenä, että seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen valmistellaan kunnanjohtajan avoimen viran hoitaminen siihen saakka kunnes on päätetty pysytäänkö kunnanjohtajamallissa, vai otetaanko pormestarimalli käyttöön ja kunnes vakinainen viranhaltija ottaa viran vastaan".

Keskeisimmät erot kunnanjohtajamallissa ja pormestarimallissa ovat:

Kunnanjohtaja (kuntalaki 41 § 1. - 3. mom)

"Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

Jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu."

Kunnanjohtajan kanssa on solmittava kuntalain 42 §:n mukaisen johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä ja siihen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

Niin ikään johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

Edelleen kuntalain 43 §:n mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön. Samalla kunnanjohtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta.Pormestari (kuntalaki 44 §):

Pormestari on kunnan luottamushenkilö, joka toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana.

"Pormestarin valitsee valtuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan pormestariksi.

Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi ja toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja on valittu.

Pormestarin vaali suoritetaan ennen kunnanhallituksen vaalia. Jos vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Tässä on huomattava se, että kun muut kunnanhallituksen jäsenet valitaan eri vaalissa ja jos tämä toimitetaan suhteellisena vaalina, niin pormestarin poliittinen sidonnaisuus ei vaikuta vaalitulokseen, koska hänet on jo valittu eri vaalissa.

Edelleen on otettava huomioon tasa-arvolaista johtuvat säännökset, koska pormestarikin on kunnanhallituksen jäsen.

Kuntalain 34 §:n 3.  - 4. momenttien mukaan valtuusto voi erottaa pormestarin ja apulaispormestarin kesken toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.

Pormestarilla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu."

Suomalaisessa pormestarimallissa  pormestari on valtuuston enintään toimikaudekseen valitsema luottamushenkilö ja aina kunnanhallituksen puheenjohtaja. Hän on kunnan luottamushenkilö, johon sovelletaan luottamushenkilöitä koskevia kuntalain säännöksiä.

Luottamushenkilön yleisistä vaalikelpoisuudesta (kuntalaki 71 §) pormestari poikkeaa siinä, että hänen kotikuntansa voi olla muu kuin se kunta, jonka pormestariksi hänet valitaan. eikä hänen tarvitse olla kotikuntansa valtuutettu. Valtuusto voi kuitenkin päättää, että hänen on oltava kyseisen kunnan valtuutettu.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kuntalaista johtuvat keskeiset eroavaisuudet kunnan johtamisjärjestelmän osalta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan liitettiin Janne Näkkäläjärven ynnä muiden valtuutettujen ja varavaltuutettujen allekirjoittama kannanotto Enontekiön kunnan johtamisjärjestelyihin.