Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen, klo 15 alkaen.

Kunnan hallintosäännön  126 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan" ja 127 §:n mukaan "kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla."

Viimeksi kunnanhallitus on päättänyt kokouspaikastaan 23.11.2020 § 211 ja todennut, että kunnanhallituksen kokouspaikka on valtuustosali ja etäyhteys(Teams). Puheenjohtaja esitti kokouksessa 14.1.2022, että jatkossa kaikki kokoukset ovat läsnäolokokouksia, joten asiasta on syytä päättää kunnanhallituksessa.

Todetaan, että Lapin sairaanhoitopiiri on epidemian leviämisalue. Kahden viikon ilmaantuvuusluku (3.–16.1.) on 2561,9/100 000 asukasta. Voimassa olevat ohjeistukset ovat seuraavat:

1. Hakeudu testiin
Jos sairastut lievästikin, mene korona­testiin ja pysyttele eristäytyneenä kunnes vastaus tulee. 

2. Pidä turvavälit
Pidä turvaväliä esimerkiksi kaupoissa ja muissa julkisissa sisätiloissa sekä joukko­kokoontumisissa. Ylipäänsä vältä joukko­kokoontumisia.

3. Käytä kasvomaskia
Kasvomaskisuositus on nyt voimassa kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa ei voida pitää turvaväliä (joukkoliikenne, kaupat, ravintolat, konsertit).

4. Yski oikein
Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai omaan hihaan.

5. Pidä huolta käsihygieniasta
Huolehdi käsien pesusta tai käsien desinfektiosta useasti päivässä. Pieni käsi­desi­pullo kulkee kätevästi taskussa!

6. Seuraa tilannetta
Seuraa korona­virus­tiedotusta ns. ”korona­sää­tiedotusta”. Korona­tilanne ei ole vielä ohi, ja sen vuoksi on edelleen seurattava tilanteen kehittymistä, noudatettava ohjeistuksia ja toimittava vastuullisesti.

Niin ikään kunnanhallituksen esityslistalla on asia: "Digitiekartan hyväksyminen" Sen eräänä pyrkimyksenä on etätyön ja monipaikkaisen työn tekemisen mahdollisuuksien kehittämiseen. Läsnäolokokouksiin palaaminen sotii digitiekartassa esitettyä päämäärää vastaan, minkä lisäksi se

1. vaikeuttaa kaukana asuvien/ töissä olevien mahdollisuutta osallistua kokouksiin
2. lisää kustannuksia matkakorvausten ja ansionmenetyskorvausten muodossa.

Vastapainoksi on syytä todeta, että Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuminen on haastavampaa etenkin puheenjohtajalle ja kokouksen pöytäkirjanpitäjälle. Etäosallistumisessa ei myöskään välttämättä synny samanlaista ryhmäytymistä, kuin läsnäolokokouksissa. Ryhmäytyminen on erittäin tärkeä asia kunnanhallituksen työn ja varsinkin sen tulosten kannalta. 

Ehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen ja päättää kokouspaikasta kunnanhallituksen tulevissa kokouksissa tietoisena edellä kerrotuista hyöty-/ haitta- / riskitekijöistä.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista ja sen käsittelyjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että puheenjohtaja poisti esityslistalta asiat numerot  8 (oheismateriaali puuttuu), 10 (ristiriidassa aiemman päätöksen kanssa) , 12 (ristiriidassa aiemman päätöksen kanssa) , 14, 15, 18 (oheismateriaali puuttuu), 19, 20, 24 ja 33.

Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Helinä Hautamäen ja Janne Näkkäläjärven.

Jatkossa kunnanhallituksen kokoukset järjestetään läsnäolokokouksina kunnanviraston valtuustosalissa.