Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen, Revontulentie; kaavan hyväksyminen

ENODno-2021-187

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kilpisjärven Revontulentien asemakaavan muutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Asemakaavan muutosehdotus on pidetty MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 1.12. - 31.12.2021. Kaavaehdotuksesta on pyydetty MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnon antoivat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Saamelaismuseo Siida ja Metsähallitus. Lapin liitolla, saamelaismuseolla eikä metsähallituksella ollut huomautettavaa asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen. Lapin ELY -keskuksen mukaan kaavaehdotuksessa on otettu huomioon valmisteluaineistosta esitetyt huomiot vain jossain määrin. ELY-keskus kiinnittää lausunnossaan huomiota mm. liikenneturvallisuuteen, hulevesiin, kerroslukuihin ja rakennusoikeuden määrään.

Kaavakartalle ei tehty muutoksia lausuntojen johdosta. Kaavakarttaa ja -selostusta on täydennetty vain päiväysten osalta. Laaditut täydennykset eivät ole siten oleellisia, että kaava-aineistoa tulisi laittaa uudestaan nähtäville tai kuulla osallisia MRL 32 §:n tarkoittamalla tavalla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ehdotusaineistosta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet sekä kaava-aineistoon laaditut vähäiset täydennykset. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä Kilpisjärven Revontulentien asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kaavan laatijalla on oikeus tehdä kaava-asiakirjaan sellaisia teknisiä muutoksia, jotka eivät muuta kaavan sisältöä (vähäiset kirjoitusvirheet yms.)

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.