Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kaavoitusyhteistyö Enontekiön yhteismetsä ja Enontekiön kunta

ENODno-2022-1

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön yhteismetsä on jättänyt Enontekiön kunnalle kaavayhteistyöhakemuksen 27.9.2021. Hakemuksen liitteenä on esitys kunnalle kaavoitusyhteistyöstä ja siitä seuraavasta molempia osapuolia sitovasta ja hyödyttävästä sopimuksesta. Yhteismetsä on pyytänyt kunnanhallitukselta vastausta esitykseensä.

Esitys liittyy yhteismetsän omistamalla maalla Yli-Kyrön Hommakankaalla vireillä olevaan asemakaavan muutokseen ja kaavoitetuilta rakennuspaikoilta perittävään kiinteistöveroon. Hommakankaan asemakaavan muutos on tullut vireille 7.5.2021. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää asemakaavaa niin, että se vastaa nykyaikaisen loma- ja matkailurakentamisen tarpeita. Tarkoitus on tarjota tontteja myös vakituisen asutuksen ja teollisuuden tarpeisiin. Niillä alueilla, joilla ei ole tiestöä eikä kunnallistekniikka rakennettuna, merkittävä osa kortteleista on tavoitteena palauttaa maa- ja metsätalouskäyttöön. Enontekiön yhteismetsä on sitoutunut maksamaan kaavamuutoksen kustannukset ja kaavoitustyö on tilattu Seitap Oy:ltä.

Kirjeen alussa tuodaan esiin kaavan sisältöön liittyviä asioita ja minkälaisia tontteja alueelle on tarkoitus kaavoittaa. Tämän osalta tulee kuitenkin muistaa, että kunta päättää kaavan sisällöstä myös maanomistajan aloitteesta vireille tulleissa asemakaavoissa. Yhteismetsän tavoitteena on toteuttaa muutettava kaava kolmessa osassa, mikä onkin varmasti järkevää.

Kirjeessään yhteismetsä ehdottaa, että toteuttamattomat osa-alueet muutettavasta asemakaavasta saisivat vapautuksen kiinteistöverosta vuosittain tehtävän hakemuksen perusteella. Tästä asiasta olisi yhteismetsän mukaan tehtävä kirjallinen pitkäaikainen sopimus. Sopimukseen tulisi yhteismetsän mukaan liittää myös vapauttaminen kehittämiskorvauksen maksamisesta. Ehdotuksen mukaan vapautus kehittämiskorvauksesta annettaisiin tuleviin kaavamuutoksiin niiltä osin kuin muutettavan asemakaavan kokonaisrakennusoikeus pienenee nykyisestä. Yhteismetsän mukaan näillä asioilla olisi positiivinen vaikutus molemmille osapuolille.

Sopimuksen hyödyt kunnalle jäävät hakemuksessa epäselviksi. Alueen toteutuminen luonnollisesti hyödyttää molempia osapuolia, mutta mitään konkreettista vastinetta kunnalle ei tarjota. Sopimuksella ei olisi kaavan toteutumista edistävää vaikutusta. Sen sijaan kaavoitetuista rakennuspaikoista perittävä kiinteistövero kannustaa maanomistajaa myymään rakennuspaikkoja ja edistää näin kaavan toteutumista.

Yli-Kyrön alueella on runsaasti yksityishenkilöiden omistuksessa olevia rakentamattomia rakennuspaikkoja, joista maksetaan kiinteistövero normaalisti. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti maanomistajia on kohdeltava tasapuolisesti.

Verohallinto ratkaisee kiinteistöveroa koskevat hakemukset, ellei kunta ole pitänyt ratkaisuvaltaa itsellään. Enontekiön kunta ei ole pidättänyt itsellään ratkaisuvaltaa kiinteistöverosta vapauttamisen osalta 1.1.2019 jälkeen saapuneiden hakemusten osalta, joten Enontekiön kunta ei voi myöntää vapautusta vaan verohallinto päättää siitä.

Vireillä olevalla kaavamuutoksella korttelialueita on tarkoitus vähentää, jolloin Enontekiön yhteismetsän maksettavaksi tulevan kiinteistöveron määrä tulevaisuudessa todennäköisesti pienenee.

Tulevissa asemakaavan muutoksissa ja laajennuksissa kunta edellyttää normaalin käytännön mukaisesti maankäyttösopimusta, mikäli rakennusoikeus alueella kasvaa. Sopimuksen sisältö ja perittävä korvaus neuvotellaan siinä vaiheessa kun ko. kaavamuutos tai laajennus on ajankohtainen.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se hyväksy ehdotettua sopimusta esitetyllä tavalla, koska 

1) kunnalla ei ole toimivaltaa myöntää vapautusta kiinteistöverosta ja
2) tulevissa asemakaavan muutoksissa ja/ tai laajennuksissa kunta edellyttää normaaliin tapaan maankäyttösopimusta, mikäli rakennusoikeus alueella kasvaa. Näissä asioissa kunta on valmis jatkoneuvotteluihin.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Enontekiön yhteismetsä, maankäyttöinsinööri