Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Hetan asemakaavan muuttaminen, Pikku-Jyppyrä; kaavaehdotus nähtäville

ENODno-2021-151

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaava ja asemakaavan muutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti 1.12.2021 – 31.12.2021 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään mielipidettä. Lausunnon antoivat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Saamelaismuseo Siida, Lapin pelastuslaitos ja Näkkälän paliskunta.

Lapin liiton lausunnon johdosta kaavaselostukseen lisättiin maakuntakaavamerkintöjä koskevat kaavamääräykset ja asemakaavan suhde asemakaavaan.

Lapin ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaselostukseen lisättiin maininta, että valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tätä kaavaa koskevat erityisesti toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, terveellinen ja turvallinen elinympäristö sekä elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö. Näitä tavoitteita tukee kaava-alueen sijainti taajaman läheisyydessä ja alueelta löydettyjen luontoarvojen huomioiminen kaavaratkaisussa.

ELY-keskus kiinnittää lausunnossaan huomiota myös pysyvän ja loma-asumisen sijoittamiseen. Kaava-alueen kaikki korttelit on kaavaluonnoksessa merkitty loma-asuntojen korttelialueiksi, joilla sallitaan asuinrakennuksen rakentaminen pysyvään asumiseen (RA/a tai RA-1/a). ELY-keskus toteaa, että tällaisten merkintöjen käyttäminen edellyttää, että rakennuspaikkojen soveltuvuus vakituiseen asutukseen on tutkittu kaavaa laadittaessa.

Alueelle on aikaisemmin rakennettu lomamökkejä ja Enontekiön kunta haluaa sallia alueella myös pysyvän asumisen, kun se sijaintinsa puolesta siihen erinomaisesti soveltuu. Kaavaan on lisätty yleismääräys, jonka mukaan alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman asuinrakentamista koskevia määräyksiä. Tämä tukee pysyvän asumisen sallivaa merkintää, kun rakennusten tekniset vaatimukset täyttävät pysyvän asumisen normit.

ELY-keskuksen lausunnon vesihuoltoa ja jätevesien käsittelyä koskevan osion johdosta kaavaselostukseen on lisätty maininta, että kaavoitettava alue ei sijaitse vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueella. Alueelle kaavoitettavien rakennuspaikkojen liittäminen verkostoon edellyttää toiminta-alueen laajentamista ja siirtolinjojen rakentamista alueelle. ELY-keskus muistuttaa, että vesi- ja viemäriverkoston johtolinjojen sijoittamiseen tulee asemakaavassa varata alueet ja osoittaa ne kaavakartalla. Tämän johdosta kaavakartalle on lisätty ohjeellinen vesi- ja viemärijohtoa varten varattu alueen osa.

Kaavaan on tehty muutoksia myös Lapin ELY-keskuksen lausunnon luontoympäristöä koskevan osion johdosta. Kaavaehdotuksessa korttelien 204, 215 ja 220 rajauksia on muutettu siten, että ne eivät sijoitu luo-alueille. Luontokartoituksen laatijalta pyydettiin tarkennusta vesilain 11 §:n mukaisista alueista ja häneltä saadun selvityksen perusteella kartalle on merkitty s-1 merkinnällä luontokartoituksen kohde C. Kaavaehdotuksessa luo-alueet on lisäksi eroteltu indekseillä luo-1 (metsälain arvokkaat elinympäristöt) ja luo-2 (lehtomainen tunturikoivikko). Kaavakartan merkintöjen selityksiin on lisätty luo-1, luo-2 ja s-1 alueita koskevat kaavamääräykset.

ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavakartan kerroslukuja on tarkasteltu uudelleen ja kaavaehdotuksessa useampaan kortteliin on merkitty kerrosluvuksi rinnetonteille sopiva ½ k I. Lausunnon johdosta myös erillisen katoksen tai varaston rakentamista koskeva yleismääräys on poistettu kaavakartalta ja talousrakennuksen rakennusoikeutta tonteilla vastaavasti hieman lisätty.

Saamelaismuseo siida pyytää lausunnossaan täydentämään kaavaselostusta maisemavaikutusten osalta esimerkiksi havainnekuvilla kauko- ja lähimaisemasta. Lisäksi saamelaismuseon mukaan rakentaminen tulee suunnitella niin, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin rakennuspaikkojen maaston muotoihin ja maisemaan ja että rakentamisen mahdollisesti aiheuttamat haitalliset vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen määritellä kortteleiden kerrosluvut tarkasti.

Asemakaavaehdotuksen kaavaselostuksessa on esitetty saamelaismuseon pyynnön mukaisesti havainnekuvia lähi- ja kaukomaisemasta. Kerroslukujen osalta kaavaa on tarkasteltu uudelleen, kuten edellä Lapin ELY-keskuksen lausunnon yhteydessä jo todettiin.

Näkkälän paliskunta toteaa lausunnossaan, että asemakaavamuutosluonnos ei aiheuta poronhoidolle enemmän huomattavaa haittaa kuin voimassa oleva kaava. Lisäksi paliskunta pyytää viestimään kaavan toteutusvaiheessa tontin ostajille, että ollaan poronhoitoalueella ja saamelaisten kotiseutualueella, missä porot luontaisesti liikkuvat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että otsikossa mainittu asemakaava ja asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 27 §) sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot (MRA 28 §).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri, kaavakonsultti