Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Hallintojohtajan sijaisjärjestelyt 2022

ENODno-2022-21

Valmistelija

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Hallintojohtajan virka tulee avoimeksi 6.3.2022 hallintojohtajan irtisanouduttua virasta.

Hallintojohtaja johtaa kunnan hallintotoimialaa ja vastaa kestävästä kunnan hallinnosta. Hallintojohtaja vastaa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessista (ml. kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelu). Hallintojohtaja tukee kunnanjohtajaa kuntakonsernin kehittämisessä.
Keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat kunnanhallituksen asioiden valmistelu yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä kunnanvaltuuston ja –hallituksen sihteerin tehtävät sekä päätösten täytäntöönpano. Hallintojohtaja vastaa hallinnon toimialasta, johon kuuluu kunnan talous- ja tietohallinto, ICT sekä ruoka- ja puhtauspalvelu. Tehtävään sisältyy esimiestyötä. Hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan sijainen.

Hallintosäännön 40 §:n mukaan valtuusto valitsee prosessinjohtajat (kunnanjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja).

Kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Hallintosäännön 38 § 2 momentin mukaan muiden virkojen kuin kunnanjohtajan viran osalta kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa kunnanhallituksessa ja kelpoisuusvaatimuksia koskevat muutokset tarvittaessa.

Kunnanhallitus päätti 21.12.2021 § 355, että hallintojohtajalle ei myönnetä virkavapaata ja totesi, että Enontekiö tarvitsee kuntaan vakituisen, sitoutuneen, pätevän ja aikaansaavan hallintojohtajan mahdollisimman pian.

Kunnanhallitus päätti 14.1.2022 § 5 seuraavaa: ”Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hallintojohtajan irtisanoutumisilmoituksen ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi. Hallintojohtajan loman ajan hallintojohtajan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin, henkilöstöohjeen mukaisesti. Hallintojohtajan viran kelpoisuusehdot ja hallintojohtajan viran auki julistaminen palautetaan valmisteluun hallintosäännön ja henkilöstöohjeen edellyttämällä tavalla. Hallintosääntö 5 luku kohta 38 ja henkilöstöohje kohta 4 Viran täyttämisprosessissa selvitetään konsulttipalvelun käyttöä, sen mahdollista hintaa ja aikataulua, kuinka kauan rekrytointi voi kestää konsulttipalvelun kautta"

Kunnanvaltuusto on 14.12.2021 päättäessään kunnan talousarviosta ja -suunnnitelmasta 2022-2024 hyväksynyt yksimielisesti hallinnon henkilöstövahvuuden ja tavoitteet sekä määrärahat. Hallintojohtajan virka on hyväksytty talousarviossa 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024. Valtuuston päätös on, että Enontekiön kunnassa on hallintojohtajan virka ja se täytetään. Valtuusto ei ole jättänyt kunnanhallitukselle harkintaa täytetäänkö hallintojohtajan virka vai ei.

Enontekiön kunnassa on johtamisjärjestelmä, jossa hallintojohtaja johtaa hallinnon toimialaa, hallintopalveluita ja tukipalvelut prosessia. Tarkemmat määräykset johtamisjärjestelmästä on valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä, joka sisältää hallintojohtajan viran. 

Enontekiön kunnan henkilöstöohje on kuntalaille ja hallintosäännölle alisteinen. Kunnanhallituksen päätös siitä, että asia palautetaan valmisteluun henkilöstöohjeen edellytämällä tavalla on lähtökohtaisesti vastoin valtuuston tahtoa, sillä valtuusto on hyväksynyt äskettäin talousarvion, joka sisältää hallinnon kaikkien virkojen säilyttämisen vuoden 2021 tasolla. Valtuuston hyväksymä Enontekiön kunnan vuoden 2022 talousarvio sitoo kunnanhallitusta.

Kunnan hallintojohtajan tehtävän hoitaminen vaatii hallintoon liittyvää lainsäädännön tuntemusta sekä kunnan talouden tuntemusta sekä käytännön kokemusta vastaavista tehtävistä. Kunnan hallinto on muutoksissa mm. sote-muutoksen / hyvinvointialueen sekä työvoimapalveluiden osalta. Juuri näissä muutoksissa kunnassa tulee pitää huolta kunnan hallinnon ja talouden osaamisesta. Hyvä hallinto edellyttää kunnallishallinnon hyvää perehtyneisyyttä. Hallintojohtaja on kunnan keskeisin hallinnon osaaja, joka toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa.

Kunnassa hallintojohtajan tehtävää ei kyetä eikä ole syytä hoitaa sisäisin järjestelyin nykyisessä henkilöstötilanteessa. Johtoryhmän neljästä johtavan viranhaltijan tehtävästä on pysyvästi täytetty vain henkilöstöjohtajan virka. Henkilöstöjohtaja on "kädet täynnä" töitä oman tehtäväkuvan mukaisissa tehtävissä mm. henkilöstöasioissa ja lisäksi hänelle on jo ennestään määrätty lisätehtävä (Hetta Hiihttomaahan liittyviä tehtäviä). Työnantajan tulee turvata työnteon edellytykset ja välttää kuormittamasta työntekijöitä haitallisesti. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työtehtävät on mitoitettu oikein. Lisäksi aikaisemmin kunnansihteerin sijaisuutta hoitanut on ilmoittanut ettei ole käytettävissä hallintojohtajan sijaisuuteen, ja muilta osin kunnan organisaatiossa ei ole hallintojohtajan tehtävässä vaadittavaa riittävää osaamista kunnallishallinnosta ja -taloudesta.

Hallintojohtajan viransijaisena on toiminut hallintotieteiden maisteri Esko Rautiainen. Hän on toiminut kunta-alalla erilaisissa hallinto- ja johtamistehtävissä yli 30 vuotta, mm. viidessä kunnassa kunnanjohtajana ja useissa hallintojohtajana tai vast.  .

Em. perusteilla hallintojohtajan virka tulee laittaa haettavaksi ja täyttää mahdollisimman nopeasti kunnanvaltuuston tahdon mukaisesti.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että hallintojohtajan tehtävää ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa sisäisin järjestelyin selostusosassa mainituin perustein.

Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtajan viransijainen Esko Rautiainen otetaan hallintojohtajan avoimen viranhoitajaksi 5.2.2022 lukien siihen saakka kunnes hallintojohtajan virka on täytetty julkisen haun kautta.

Päätös

Kunnanhallitus piti tauon 15.20-16.12. Tauon päätyttyä klo 16.12 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla pois lukien sihteeri Esko Rautiainen, joka on esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteerinä tässä pykälässä toimi Hannele Kumpulainen.

Leena Palojärvi esitti, että hallintojohtajan tehtäviä hoidetaan henkilöstöohjesäännön mukaan sisäisin järjestelyin siihen saakka, kunnes hallintojohtajan virka on täytetty, ja varsinainen viranhaltija ottaa viran vastaan.

Edelleen esitän, että henkilöstöjohtaja Matti Ikonen valitaan hallintojohtajan viransijaiseksi em. ajaksi.

Matti Ikonen on antanut tähän suostumuksen.

Esitän, että tämän pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Jarno Viitanen ja Pekka Tjäderhane kannattivat puheenjohtaja Leena Palojärven esitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty viranhaltijan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat puheenjohtajan Leena Palojärven esitystä, jota Jarno Viitanen ja Pekka Tjäderhane ovat kannattaneet äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä ja 4 ”ei” ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan esitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

Eriävä mielipide

 • Janne Näkkäläjärvi
  Jätän eriävän mielipiteen


  Helinä Hautamäki
  Jätän eriävän mielipiteeen


  Elli-Maria Kultima
  Jätän suullisen eriävän mielipiteen.

Esteellisyys

 • Esko Rautiainen

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 43%

  Helinä Hautamäki, Janne Näkkäläjärvi, Elli-Maria Kultima

 • Ei 4 kpl 57%

  Jarno Viitanen, Kari-Pekka Stoor, Pekka Tjäderhane, Leena Palojärvi