Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023-2025

ENODno-2022-298

Aikaisempi käsittely

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle,

  • että vuoden 2023 talousarviovalmistelun kehys määritellään lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten, että  talousarvion toimintakate on yhteensä enintään 7,8 miljoonaa euroa.
  • edellyttää, että valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset organisaatiomuutoksesta otetaan talousarvion valmistelussa huomioon. 
  • edellyttää konsernin tytäryhtiöiden osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa 21.10.2022 mennessä ja esittelevät ne kunnanhallitukselle 25.10.2022.
  • investointisuunnitelma vuodelle 2023 on enintään 5 miljoonaa euroa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kuntarakennelaissa tarkoitetun uuden kunnan alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa kuntajaon muutoksen voimaantulosta. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. (21.5.2021/419)

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 18.10.2022/§ 80 ja § 83 hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2023. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman kokouksessaan 20.10.2022. Kunnanhallituksen talous-arvio ja suunnitelma on käsitelty tässä kokouksessa. 

Yhteenvetotaulukko

TALOUSARVIO 2023 / 1000 EUROA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
Kunnahallitus 172 -1 840 -1 668
- Hallinto 105 -1 193 -1 088
- Ympäristöterveydenholto ja eläinlääkintähuolto  0 -163 -163
 Ateria- ja puhtauspalvelut 67 -484 -417
Elinvoimalautakunta 1 264 -3 560 -2 296
- Elinvoima ja kehittäminen 273 -803 -530
- Infrastruktuuri 991 -2 757 -1 766
Hyvinvointilautakunta 585 -4 787 -4 202
- Opetustoimi 403 -3 258 -2 855
- Varhaiskasvatus 35 -778 -743
- Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika 139 -636 -497
- Työllisyys 8 -115 -107
YHTEENSÄ  2 021 -10 187

-8 166

 

Talousarvioluvuista puuttuvat vielä Lapin hyvinvointialueelta saatavat vuokratuotot Luppokodista ja virastotalon hyvinvointialueelle siirtyvien henkilöiden tilojen osalta. Kiinteistökuluja on kohdennettuna vielä mm. opetustoimeen, josta ne tulee vähentää. Talousarviotavoitteiden osalta talousarvio on vielä kesken kaikkien toimialojen osalta. Suunnitelmavuodet 2024-2025 tulee lisätä, samoin investointisuunnitelma.

Talousarvion ja -suunnitelman käsittely Enontekiön kunnassa jatkuu seuraavasti

26.10.2022 kunnanvaltuuston seminaari

17.11.2022 elinvoimalautakunta

22.11.2022 hyvinvointilautakunta

29.11.2022 kunnanhallitus

14.12.2022 kunnanvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee lautakuntien toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen 2023 tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan talousarvion ja -suunnitelman laadinta-aikataulun mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tämän pykälän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko kello 15:17-15:32. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla ovat samat henkilöt kuin ennen taukoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.