Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Talousarvio 2023/Kunnanhallitus

ENODno-2022-298

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto päätti 13.10.2022 § 68 talousarvioraamin vuodelle 2023.  Valtuuston päätöksen mukaan vuoden 2023 talousarviovalmistelun kehys määritellään lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten, että  talousarvion toimintakate on yhteensä enintään 7,8 miljoonaa euroa. Valtuusto edellyttää, että valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset organisaatiomuutoksesta otetaan talousarvion valmistelussa huomioon. Valtuusto edellyttää konsernin tytäryhtiöiden osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa 21.10.2022 mennessä ja esittelevät ne kunnanhallitukselle 25.10.2022. Edelleen valtuusto päätti, että investointisuunnitelma vuodelle 2023 on enintään 5 miljoonaa euroa.

Kunnanhallitus käy keskustelua kunnanhallituksen alaisen toiminnan talousarviosta ja -suunnitelmasta vuodelle 2023. 

Esitys talousarviosta ja -suunnitelmasta annetaan kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen 2023 tiedoksi ja jatkaa käsittelyä talousarvion laadinta-aikataulun mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.