Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Osavuosikatsaus 1-8/2022 kunnanhallitus ja lautakunnat

ENODno-2022-185

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitseen alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan Hyvinvointilautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitseen alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Kh 1.3.2022/§ 60) mukaan lautakunnat valvovat hallintosäännön mukaisesti alaisiaan tehtäväalueita ja antavat tarvittaessa sitovia ohjeita määrärahojen käytön osalta. Talouden ja toiminnan seuraamista varten toimialajohtajien ja –vastaavien on toimitettava kunnanhallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja ao. lautakunnalle toimialan osavuosikatsaukset (kuukaudet 1-3, 1-6, 1-9) Osavuosikatsaukset toimitetaan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin mukaisesti. Osavuosikatsaukset on toimitettava kunnanhallitukselle viimeistään 16.5.2022 (osavuosikatsaus 1-3), 31.8.2022 (osavuosikatsaus 1-6) ja 15.11.2022 (osavuosikatsaus 1-9).

Henkilöstömuutosten vuoksi osavuosikatsaus 1-6 on jäänyt käsittelemättä kunnanhallituksessa ajallaan. Osavuosikatsaus tuodaan lautakunnille ja kunnanhallitukselle talousarvio-ohjeesta poiketen myöhässä. Jotta lautakunnat ja kunnanhallitus saavat käsiteltäväkseen ajantasaista tietoa, on osavuosikatsausten raportointiaikaa pidennetty ajalle 1-8/2022. 

Koko kunnan tasolla toimintakatetoteuma on 70 %. Tavoitearvo laskennallisesti on 67 %. 

Toimialoittain toimintakatteen toteuma on (suluissa paljonko ylitys on euroissa elokuun 67 %:iin nähden):

  • Erikoissairaanhoito 78 % (321 te)
  • Perusterveydenhuolto 76 % (232 te). Vuoden 2022 valtion korona-avustukset on vielä saamatta. Niiden hakuaika päättyy 4.11. 
  • Pelastustoimi 73 % (22 te). 
  • Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika 73 % (40 te). Lähivirkistysalueiden kunnostaminen/ kehittäminen –hankkeen valtionavustuksen osuus on 50 % ja oman osuuden toteuma on ollut 26 te ja tätä ei ole budjetissa huomioitu. Hankkeessa on tehty latu-, kuntopolku- ja pyöräilyreittien perusparannusta. Hanke alkoi jo vuonna 2021 ja silloin oma osuutemme oli 14 te ja se jäi kuitenkin vuosikuluksi. Yhteisöille jo maksettuja koko vuoden 2022 avustuksia ei ole jaksotettu. Niiden osuus ajalle 9-12 on noin 8 te. Nämä kaksi asiaa yhteensä selittävät 40 teurosta noin 34 te.
  • Sosiaalitoimi 71 % (123 te). Palvelujen ostoissa on eniten ylitystä.
  • Muiden toimialojen osalta toteuma-aste on alle tai enintään 67 %.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Edelleen kunnanhallitus merkitsee lautakuntien alaisten toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.