Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto on kokoontunut 13.10.2022 ja käsitellyt seuraavat asiat:

§ 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 66 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset

§ 67 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

§ 68 Talousarvioraami 2023

§ 69 Arviointikertomus 2021 

§ 70 Kunnanhallituksen varajäsenen valitseminen

§ 71 Ilmoitusasiat

§ 72 Valtuustoaloitteet

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston em. päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12:13.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.