Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista

Perustelut

Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit kokouksista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Helinä Hautamäki toi terveiset hyvinvointilautakunnasta 20.10.2022.

Leena Palojärvi osallistui 10.10.2022 Lapin liiton järjestämään koulutukseen "Miten puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen kunnallisen luottamuselimen kokouksessa?". Koulutuksessa oli mukana myös Jarmo Näkkäläjärvi, Outi Kurkela, hallintojohtaja ja kunnanjohtaja. Koulutuksesta on tallenne.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.