Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Elli-Maria Kultima esitti, että hallintojohtajan palkka tarkistetaan sovitun mukaiseksi ja maksetaan takautuvasti. 

Kultima toi esille, että LSHP: erikoissairaanhoidossa on vuodeosastoilla henkilöitä, jotka eivät kuuluisi sinne, mutta jotka vievät paikan sellaiselta jotka tarvitsivat esimerkiksi kirurgisia toimenpiteitä varten vuodepaikan. Kultima kysyi, onko Enontekiöllä vielä olemassa seurantaryhmä, joka voisi ottaa asian esille LSHP:ssä. 

Tytti Valkeapää esitti kysymyksen kirjaamon toiminnasta. Kirjaamoon on lähetetty viestejä välitettäväksi luottamushenkilöille, mutta niin ei ole toimittu. Valkeapää kysyi, kuka päättää mitä viestejä välitetään edelleen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.