Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Konserniyhtiöiden yhtiökokousedustajien nimeäminen

ENODno-2021-254

Valmistelija

 • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnan konserniohjeen 24.6.2009/§ 5 kohta 8-10 mukaan kunnanhallitus:

 • nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin
 • antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin
 • antaa yhtiökokousedustajille ohjeita hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.

Kunnanhallituksen tulee nimetä yhtiökokousedustaja seuraaviin kuntakonsernin yhtiöihin:

 • Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot
 • Enontekiön kehitys Oy
 • Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalo
 • Enontekiön Vesihuolto Oy

Ehdotus

Esittelijä

 • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen, Enontekiön kehitys Oy:n, Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalon ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n yhtiökokouksiin. Edelleen kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokousedustajille kunnan kannasta käsiteltäviin asioihin sekä ohjeita hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta. 

Päätös

Yhtiökokousedustajiksi Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen, Enontekiön kehitys Oy:n, Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalon ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n yhtiökokouksiin valittiin kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin hallintojohtaja, valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsenistä käytiin evästyskeskustelu.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa

Esteellisyys

 • Jarmo Näkkäläjärvi, Outi Kurkela

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi ja Outi Kurkela ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tämän pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko kello 16:34-16:45.

Tiedoksi

valitut, luottamushenkilökortistonhoitaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.