Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen, klo 15 alkaen.

Ehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Paikalla oli 4 jäsentä ja yksi varajäsen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Viitanen ja Kari-Pekka Stoor. 

Hallintojohtaja esitti, että kunnanhallitus käsittelee asian "§ 233 Ateria- ja puhtauspalvelujen järjestäminen 1.1.2023 alkaen" kokouksessa asian "§ 226 Ennakkokäsitys lämmitystavan muutos, Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot" jälkeen. Lisäksi hallintojohtaja esitti, että kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen seuraavan asian: Lisäpykälä 233 Ajoneuvojen siirto Lapin hyvinvointialueelle v. 2023. 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun työjärjestyksen ja pöytäkirjan nähtävillä pidon esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.