Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Enontekiön kunnan virasto-organisaatiouudistus

ENODno-2022-241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Birgitta Eira, birgitta.eira@enontekio.fi
Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Valtakunnallinen sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus astuu voimaan täysimääräisesti 1.12023, kun toiminnot kokonaisuudessaan siirtyvät hyvinvointialueille. Uudistus vaikuttaa merkittävällä tavalla myös kuntien toimintaan ja talouteen. Muutoksesta johtuen, Enontekiön kunnassa tulee päivittää olemassa oleva organisaatiorakenne kokonaisuudessaan. Ensimmäisessä vaiheessa päivitettäväksi tulee luottamushenkilöorganisaatio, jossa on valtuustotasolla määritelty vastuualueet ja päätöksentekoelimet. Luottamushenkilöorganisaatiopäivityksen jälkeen voidaan prosessissa edetä seuraavaan vaiheeseen, eli virasto-organisaation uudistamiseen ja edelleen hallintosäännön päivittämiseen uudistuksen loppuunsaattamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus käy asiasta evästekeskustelua, jonka pohjalta asian valmistelua jatketaan.

Päätös

Kunnanhallitus kävi asiasta evästekeskustelun, jonka pohjalta asian valmistelua jatketaan.

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Valtakunnallinen sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus astuu voimaan täysimääräisesti 1.1.2023, kun toiminnot kokonaisuudessaan siirtyvät hyvinvointialueille. Uudistus vaikuttaa merkittävällä tavalla myös kuntien toimintaan ja talouteen. Muutoksesta johtuen, Enontekiön kunnassa tulee päivittää olemassa oleva organisaatiorakenne kokonaisuudessaan. Ensimmäisessä vaiheessa on päivitetty luottamushenkilöorganisaatio, jossa on valtuustotasolla määritelty vastuualueet ja päätöksentekoelimet. Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn luottamushenkilöorganisaation 7.9.2022/§ 59. Luottamushenkilöorganisaatiopäivityksen jälkeen prosessi on edetty seuraavaan vaiheeseen, eli virasto-organisaation uudistamiseen. Luottamushenkilö- ja virasto-organisaatiomuutokset edellyttävät hallintosäännön päivittämistä vastaamaan uutta organisaatiota. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan virasto-organisaatiosta. Päätös tuodaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Virasto-organisaatiomuutoksesta on järjestetty seminaari kunnanhallitukselle, varajäsenille sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle 20.10.2022. Virasto-organisaatiomuutosta on käsitelty yhteistoimintaryhmässä 21.10.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy virasto-organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti. Organisaatiouudistus astuu voimaan 1.1.2023. Edelleen kunnanhallitus päättää viedä uudistetun virasto-organisaation tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Valtuusto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.