Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Ennakkokäsitys lämmitystavan muutos, Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot

ENODno-2022-353

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus pyytää konserniohjeen mukaisesti Enontekiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä lämmitystavan muutoksesta neljään kiinteistöön.

Yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 12.11.2020 pyytää konserniohjeen mukaisesti ennakkokäsitystä Hettasen, Hettaenon, Rivitalo 2 ja Peltoenon kiinteistöjen lämmitystavan muuttamisesta öljylämmityksestä ja suorasta sähkölämmöstä maalämpöön.

Enontekiön kunta on liittynyt Hinku-hankkeeseen, johon lämmitystavan muutos liittyy olennaisesti. Kunnanvaltuusto on joulukuussa 2021, käsitellessään talousarviota vuodelle 2022, hyväksynyt yhtiön BSC-kortin, jossa yhtenä päätavoitteista on energiatehokkuuden lisääminen ja Hinku-tavoitteena maalämpöhanke (liitteenä).

Vuokra-asuntojen kysynnän kannalta on tärkeää, että lämmityskulut sisältyvät vuokraan. Nykyisin suorassa sähkölämmityksessä on 57 asuntoa, joista 13 asuntoa kuuluu hankkeen piiriin. Rivitalo 2 muuttaminen maalämpöön, toisin kuin aiemmin suunniteltu ilmasta veteen lämpöpumppu, edistää Sopulikujan alueen kokonaisvaltaista lämmitystavan muutosta.

Yhtiö osallistui vuonna 2018 yhdessä kunnan kanssa lämmitysmuotoselvitykseen. Selvityksen mukaan kokonaistaloudellisesti kannattavinta on muuttaa Hetan alueen asuinkiinteistöt maalämpöön kuin liittää ne kaukolämpöön, mikä olisi vaatinut lämpölaitokselta lisäinvestointeja. Kohteisiin on teetetty maalämpösuunnitelma vuonna 2020 sekä hankkeen kustannusarvio keväällä 2022. ARAn energia-avustusta varten on teetetty kohteiden yksityiskohtaiset energiaselvitykset kesällä 2022.

Kokonaiskustannusarvio on 357 360 euroa sisältäen arvonlisäveron 24 %. Avustusta haetaan yhteensä 114 263 euroa. Energia-avustuksen ehtona on, että samalla haetaan ja saadaan korkotukilainaa. Korkotukilainaa haetaan 360 000 euroa. Tarkka lainasumma määräytyy myönnettävän avustuksen mukaisesti.  Korkotukilainalle tullaan pyytämään myöhemmin kunnan omavelkaista takausta, mikäli kunnan kannanotto asiaan on myönteinen.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi 15.5.-31.8.2023 välisenä aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa myönteisen ennakkokäsityksen esitettyyn lämmitystavan muutokseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

  • Jarmo Näkkäläjärvi, Outi Kurkela

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi ja Outi Kurkela ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Elli-Maria Kultima saapui kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä klo 12:20.

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen toimitusjohtaja Mirja Tervo oli kunnanhallituksen kuultavana asiaan liittyen ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.