Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Ateria- ja puhtauspalvelujen järjestäminen 1.1.2023 alkaen

ENODno-2021-482

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin pyytää kuntien kannanottoa ruokahuollon palvelujen järjestämiseen. Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueen tulee järjestää erilaisia tukipalveluja osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Ruokahuollon palveluja tarjotaan asiakkaille/potilaille eri palveluyksiköissä, joita ovat sairaalat, terveyskeskukset ja asumispalveluyksiköt. Lisäksi ruokahuollon palveluja tarjotaan kotiin esim. kotipalvelun asiakkaille. Hankintalaki ei mahdollista sitä, että esimerkiksi kunnan keskuskeittiö tuottaisi ruokahuollon palveluja sekä kunnan että hyvinvointialueen palveluyksiköihin.

Tulevassa palveluiden järjestämisessä on tunnistettu muutamia päävaihtoehtoja sekä niiden uhkia ja mahdollisuuksia:
1) Kunta tuottaa tarvitsemansa ruokapalvelut (koulut ja päiväkodit) omana palveluna tai muulla tavoin esimerkiksi kilpailuttamalla tarvitsemansa palvelut.
Oma tuotanto on riippumatonta muista toimijoista. Kaikki ratkaisut ovat omissa käsissä. Uhkana on yksikköhintojen nousu tuotantomäärien laskiessa. Käytännössä ruokapalvelujen toiminta joudutaan tässä vaihtoehdossa minimoimaan kesäkuukausien ajaksi ja niistä voi seurata henkilöstövaikutuksia.
2) Hyvinvointialue tuottaa tarvitsemansa ruokapalvelut (soten) omana tuotantona tai muulla tavoin. Hyvinvointialueen kannalta ruokapalvelujen järjestäminen pelkästään omana palveluna olisi erittäin haasteellista, mikäli toiminnan tulee olla käynnissä 1.1.2023. Suurimmat haasteet tulevat tilakysymyksistä, koneista, laitteista ja henkilöstöstä. Hyvinvointialue voi myös kilpailuttaa tarvitsemansa palvelut markkinoilla. Kilpailuttamisen lopputulos voisi olla hyvin monitahoinen. Isoimmat kohteet kiinnostavat eniten, pienimpiin ei välttämättä saisi tarjouksia lainkaan.
3) Kunnat ja hyvinvointialue perustavat yhteisen sidosyksikön, esimerkiksi osakeyhtiön, joka tuottaa palveluja kunnille, ostaa tarvittaessa palveluja kunnilta, tuottaa palveluna hyvinvointialueelle ja ostaa tarvittaessa palveluja hyvinvointialueelta (ns. inhouse sidosyksikkö). Yhteinen sidosyksikkö, esimerkiksi osakeyhtiö, mahdollistaisi nykyisten resurssien käytön myös jatkossa. Käytännössä ruokapalvelut siirrettäisiin liikkeenluovutuksella esim. osakeyhtiön toiminnaksi ja toiminta jatkuisi aiempien resurssien avulla. Kunta ja hyvinvointialue ostaisivat palvelun sidosyksiköltä ja sidosyksikkö tarvitsemansa palvelut kunnilta tai hyvinvointialueelta. Sidosyksikön kohdalla yksi merkittävä kysymys on se, miten pienimpien kuntien vaikutusvalta voidaan todellisuudessa taata sidosyksikköaseman vaatimusten mukaisesti.
4) Jokin muu vaihtoehto. Muu vaihtoehto voi olla jokin edellisen kohtien 1 - 3 yhdistelmä esim. alueelliset sidosyksiköt tai muu alueellisesti rajattu ratkaisu. Kunta voi myös teoriassa perustaa markkinoilla toimivan osakeyhtiön, joka voisi osallistua mahdollisiin hyvinvointialueen kilpailutuksiin. Samalla kunnan tulee tällaisessa tilanteessa avata omat palvelutarpeet markkinaehtoiselle kilpailulle.

Enontekiöllä on tällä hetkellä kolme valmistuskeittiötä: 

Hetan alueen valmistuskeittiöt (Ala-aste, yläkoulu, lukio ja Luppokodin keittiöt) yhdistettiin keskuskeittiöksi vuonna 2003. Keittiö toimii vuonna 2005 remontoiduissa tiloissa koulukeskuksessa. Laitteistoa on osittain uudistettu ja muutettu käyttötarkoituksen mukaisesti, mm. uunikapasiteettia nostettu. Keittiöiden yhdistyttyä Luppokodin keittiö muuttui jakelukeittiöksi, päiväkoti Riekossa toimii myös jakelukeittiö.

Keskuskeittiöltä lähtee ateriapalveluja varhaiskasvatukseen, koulukeskukseen, ikääntyneiden yksikköön Luppokodille, kotipalveluaterioita asiakkaiden kotiin, toimintakeskus Hyrylään, sekä henkilöstöaterioita kunnan ja terveysaseman henkilöstölle. Päivittäinen ateriamäärä on keskimäärin 250 ateriaa / arkipäivä. Lisäksi valmistetaan viikonlopuiksi ateriat niin Luppokodille kuin kotipalveluasiakkaille, normaali viikonlopun tarve on n. 115 ateriaa. Lisäksi toimintaan kuuluvat koululaisten välipalat, kokoustarjoiluja ja erilaisten kunnan tapahtumien ruokahuoltoon osallistuminen. 

Kaksi muuta keskuskeittiöön alaista valmistuskeittiötä ovat Karesuvannon ja Kilpisjärven kouluilla. Näistä keittiöistä toimitetaan ruokaa koulujen lisäksi myös varhaiskasvatukseen ja kotipalveluaterioita vanhuksille tarpeen mukaan. Karesuvannossa ateriamäärä on noin 50 ateriaa koulupäivinä, Kilpisjärvellä ateriamäärä on n. 30 ateriaa koulupäivinä. Pitkät välimatkat ovat olennainen syy keittiörakenteen ylläpitämisessä tällä laajuudella. Järjestelmällä pidetään yllä myös varautumista poikkeusolojen ruokahuollon hoitamiseen koko kunnan alueella.

1. Mikäli Enontekiöllä keskitettäisiin ateriapalvelu pelkästään varhaiskasvatuksen ja koulun tarpeeseen, se tietää yksikköhinnan nousua, koska ateriamäärät pienenevät.  Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen lapsimäärien ja koulujen oppilasmäärien väheneminen lisää suuntausta edelleen. Vaikutus henkilöstöön on pienentävä, lähiruoan käyttö vähenee valmistettavien ateriamäärien pienentyessä. Yksin toimivalle pienelle kunnalle tuo haastetta myös kilpailukyvyn heikkeneminen hankintojen osalta, kun hankintamäärät ovat pieniä. 

2. Mikäli hyvinvointialue kilpailuttaisi omat palvelut, riskinä on, ettei tänne saada tarjouksia. Täällä ovat pitkät välimatkat ja pienet ateriamäärät, mitkä nostavat kustannuksia verrattuna isompien paikkakuntien ruokapalveluihin. Hyvinvointialueen ruokapalveluihin siirtyisi Luppokodin, toimintakeskuksen, hyvinvointialueen henkilöstön ja kotipalvelun ateriat Hetassa. Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä hyvinvointialueen ruokapalveluihin siirtyisi kotipalveluateriat. Koska täällä ei ole lähistöllä sote-puolen keittiötä, ruoka tulisi kauempaa. Tällöin oman alueen lähiruoan käyttömahdollisuus muuttuu epävarmaksi. Työpaikkojen väheneminen voi olla myös mahdollista. 

3. Liittyminen kuntien yhteiseen sidosyksikköön, in house -malliin.Tällä toimintamallilla siirtyminen hyvinvointialueen 1.1.2023 muutos asiakkaille ei näkyisi, aterioita tuotetaan olemassa olevista keittiöistä edelleen kaikille ikäryhmille. Mahdollisuutena on myös yhteistyön lisääntyminen niiden kuntien kanssa, jotka lähtevät tätä toimintamallia toteuttamaan. Saadaanko toimintamallilla kustannussäästöjä, jotka hyödyntävät kuntaa jatkossa? Yksi isompi toimija on vahvempi isommalla volyymilla. Pienen kunnan vaikutusvalta isommassa yhtiössä, miten saadaan oma ääni kuulumaan?

4. Kunnan oma yhtiö olisi kilpailutuksessa samalla viivalla muiden kilpailutukseen osallistuvien kanssa. Hyvinvointialue hankkii ateriat kilpailussa parhaiten pärjäävältä. Meillä on lisäksi pienet määrät, ei houkuttele kilpailuun. Paikkakunnalla tai lähialueella ei ole toimijoita, mitkä olisivat potentiaalisia ruokapalvelun tarjoajia kuntien joukkoruokailuun. Vanhusruokailussa tarvitaan esimerkiksi erikoisruokavalioita ja rakennemuunnettuja ruokia päivittäin, ruokapalvelun tuottajalla tulee olla osaamista myös tällä alueella. 

Ehdotus

Esittelijä

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus kannanottonaan päättää, että Enontekiön kunta liittyy  in house -sidosyksikköön hyvinvointialueen ruokapalvelujen järjestämisen osalta.

Järjestelyllä varmistetaan ruokapalvelujen kustannustehokkuus, saatavuus koko kunnan alueella kaikille asiakasryhmille niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissa eikä järjestelyllä ole ainakaan lyhyellä tähtäyksellä tarkasteltuna negatiivisia henkilöstövaikutuksia.

Päätös

Esittelijä teki kokouksessa uuden päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus kannanottonaan päättää, että Enontekiön kunta on in house -yhtiön jatkovalmistelussa mukana.

Lopulliset päätökset asiasta tehdään yhtiön perustamisvaiheessa.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän kokouksessa muuttaman päätösesityksen yksimielisesti.

Valmistelija

 • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Muutokseen liittyvän lainsäädännön vuoksi kunnat eivät voi tuottaa suoraan ateriapalveluja hyvinvointialueelle tai päinvastoin, vaan toiminta on yhtiöitettävä. 

Lapin hyvinvointialue perusti Lapin Ateriapalvelut Oy -nimisen yhtiön kesäkuussa 2022 ja tämän yhtiön osakkaiksi pyydettiin kuntia Lapin alueelta. Aluehallitus on 14.9.2022 § 259 pyytänyt yhtiön osakkaiksi tulevia kuntia tekemään päätöksen osakkaaksi liittymisestä 31.10.2022 mennessä. Lisäksi aluehallitus pyysi, että kunnat, jotka eivät halua liittyä yhtiöön, käynnistävät omien ruokapalvelujensa yhtiöittämisen. 

Keskusteluja on käyty valmistelun aikana hyvinvointialueen valmistelijoiden ja kuntien välillä sekä kunnan sisällä ja Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakkaiksi on liittymässä vain muutama kunta tämän hetken tietojen mukaan. Esimerkiksi Sodankylän kunta perustaa oman ateriapalveluja tuottavan in-house-yhtiön, Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n.

Ehdotus

Esittelijä

 • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että 

 1. Enontekiön kunta ei liity osakkaaksi Lapin Ateriapalvelut Oy -nimiseen yhtiöön ja
 2. kunta ryhtyy selvittämään ja valmistelemaan ateria- ja puhtauspalvelujen osalta muita vaihtoehtoja, jotka ovat a) ateria- ja puhtauspalvelut yhtiöitetään itsenäiseksi yhtiöksi ja b) ateria- ja puhtauspalvelut liitetään Enontekiön olemassaolevaan tytäryhtiöön ja c) mietitään vaihtoehtoa, jossa kunta yhtiöittää palvelut, mutta hyvinvointialue on mukana vähemmistöosakkaana.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

 • Sari Norrgård

Kokouskäsittely

Tämä pykälä käsiteltiin kokouksessa § 225 jälkeen. 

Sari Norrgård ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Seija Keskitalo oli kunnanhallituksen kuultavana asiaan liittyen ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.