Kunnanhallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 555/2022 asioissa 20342/2020 ja 20018/2021

ENODno-2020-57

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntaan on saapunut 28.4.2022 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 555/2022 asioissa 20342/2020 ja 20018/2021.

Kunnallisvalituksessa on valitettu seuraavista päätöksistä:

Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 62,
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 63, 
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 64, 
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 65, 
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 66, 
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 67, 
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 68, 
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 69.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää kokoustallenteen hankkimista koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta ********* esittämän hallintojohtajan menettelyä ja ********* asiakumppaneineen esittämän kunnan asiakirjapyyntöön vastaamista koskevan kanteluluontoisen arvostelun.

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta ********* valituksen valtuuston päätöksistä 2.12.2020 § 62–64 ja 68–69.

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta *********sekä hänen asiakumppaneidensa valituksen päätöksestä 2.12.2020 § 62. Lisäksi hallinto-oikeus jättää tutkimatta ********* asiakumppaneineen vastaselityksessä ja valituksen täydennyksessä ensi kertaa esittämät valitusperusteet.

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen kunnanvaltuuston päätösten 2.12.2020 § 65 ja § 66 osalta.

Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen 2.12.2020 § 67.

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi lausuminen ********* esittämästä täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta kunnanvaltuuston päätösten 2.12.2020 § 65 ja § 66 osalta raukeaa.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tjäderhane, Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja, pekka.tjaderhane@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 28.04.2022 555/2022 tiedoksi ja päättää, että ei hae muutosta hallinto-oikeuden päätökseen valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Päätös

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Palojärvi sekä vt kunnanjohtaja Birgitta Eira ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat paikalta. Kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan toimii kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Tjäderhane.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Helinä Hautamäki esitti, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

Elli-Maria Kultima esitti, että ei lähdetä hakemaan muutosta mutta valmistellaan seuraavaan kokoukseen suunnitelma miten asiassa edetään. Tavoitteena että myönteinen päätös tulee voimaan. Helinä Hautamäki kannatti Elli-Maria Kultiman esitystä.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Elli-Maria Kultiman tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.

Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin (3) ”JAA”- ja (2) ”EI”-ääntä, joten puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Esteellisyys

  • Leena Palojärvi, Birgitta Eira

Äänestystulokset

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.