Kunnanhallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksesta Dno 585/2022

ENODno-2022-21

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Enontekiön kunnalta lausuntoa ********* tekemän kunnallisvalituksen johdosta Enontekiön kunnanvaltuuston päätöksestä 2.2.2022 § 8 Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyt.  

Lausunnossa on annettava selostus asiasta, vastattava oikeudenkäynnin osapuolen esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuttava esitetystä selvityksestä.

Päätös, josta valitetaan; Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 2.2.2022 § 8 Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyt.

 

Lausunto virkavaalin lainmukaisuuteen

Kunnanhallituksen käsittelyssä 25.1.2022 § 11 todettiin kunnanjohtajan viran tulevan avoimeksi 1.3.2022 lukien. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan avoin virka hoidetaan suostumuksen perusteella, ilman hakumenettelyä ja että valtuusto valitsee kunnanjohtajan avoimen viranhoitajaksi henkilön määräajaksi enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen asti, kunnes tehtävään on valittu vakinainen viranhaltija.

Enontekiön kunnanvaltuusto käsitteli asiaa kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestely 2.2.2022 ja jatkokokouksessa 9.2.2022 § 8. Kokouksessa äänestettiin kunnanhallituksen esityksestä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 ”JAA”- ja 8 ”EI”-ääntä, joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi.

********* toimittama kirjallinen suostumus "Annan suostumuksen Enontekiön vs kunnanjohtajaksi 14.-28.2.22 ja kunnanjohtajan avoimen viran hoitajaksi 1.3.-31.5.22 8 250 euron kokonaispalkalla kuukaudessa", piti sisällään käytettävyysilmoituksen valtuuston päätökseen kuulumattomaan kunnanjohtajan viransijaisuuteen helmikuun aikana sekä 1.3.-31.5.2022 ajalle avoimen viran hoitamiseen. Valtuusto edellytti päätöksessään avoimen viran hoitajalta suostumusta enintään 6 kuukauden ajaksi tai siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan varsinainen viranhoitaja.

********* toimittama kirjallinen suostumus ei mahdollistanut käytettävyyttä valtuuston päätöksen mukaiseen avoimen viran hoitamiseen alle kolmen (3) kuukauden tai yli kolmen (3) kuukauden osalta.

********* toimittama kirjallinen suostumus "Annan suostumukseni Enontekiön kunnan avoimen viranhoitoon enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tällä suostumuksella lupaudun hoitamaan Enontekiön kunnan kunnanjohtajan tehtävää siihen saakka, kunnes vakituinen viranhaltija aloittaa palvelussuhteensa tai kuuden kuukauden määräaika täyttyy", mahdollisti käytettävyyden avoimen viran hoitamiseksi valtuuston päätöksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että kirjallisen suostumuksen antaneista, suostumuksen perusteella vain ********* voidaan valita avoimen viran hoitajaksi.

Kunnanvaltuusto päätti, että kunnanjohtajan avoin virka hoidetaan suostumuksen perusteella, ilman hakumenettelyä, ja valtuusto valitsi kunnanjohtajan avoimen viranhoitajaksi ********* määräajaksi enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen asti, kunnes tehtävään on valittu vakinainen viranhaltija.

 

1.Vaatimus

Valtuuston päätös on kumottava ja päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä kuntalain, tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja perustuslain vastaisena, sillä päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja kunnanvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa.

Lausunto

Enontekiön kunta katsoo, että valtuusto päätti asian toimivaltansa ja voimassa olevien lakien mukaisesti.

********* kirjallinen suostumus luettiin kokouksessa esityksen laatijan Janne Näkkäläjärven sekä kokouksen puheenjohtajan toimesta kaikille valtuutetuille perusteluineen, jotka on kirjattu päätöspöytäkirjaan, mm. Jämsenin kokemus ja koulutustiedot tuotiin näin esille valtuutetuille (Perustuslaki 6 §).

Valtuusto halusi myös tietää ********* koulutuksen ja kokemuksen tarkemmin mm. hänen suorittamansa tutkinnot, jolloin niitä kysyttiin häneltä. Tällä haluttiin varmistaa tosiasiallinen yhdenvertainen kohtelu.

Valtuusto selvitti molempien suostumuksenantajien kokemus- ja koulutustiedot (10 §), näin ollen suostumuksen antajia kohdeltiin samoin. 

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 3 §:n mukaan; Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. (29.6.2021/627)

Edelleen lain 4 §:n mukaan Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Yhdenvertaisuuslaki 3 luku 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää (9 §).

Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.

2. Vaatimus

Enontekiön kunnanjohtajan avoimen viran hoitajaksi on valittava ansioituneimpana suostumuksen antajana yhteiskuntatieteiden maisteri ********* joka on toiminut 22 vuotta kunnanjohtajana ja noin 28 vuotta kunta-alan tai siihen verrattavissa esimiestehtävissä.

Lausunto

Enontekiön kunta katsoo, että valtuusto päätti asian toimivaltansa puitteissa.

Kuntalaki 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto lisäksi Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 6 §:ssä (Kelpoisuusvaatimukset); Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään taikka kunta tai hyvinvointialue erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. (29.6.2021/627)

Edelleen Enontekiön kunnan hallintosääntö 29 §:n mukaan; Kunnanvaltuusto voi kuitenkin, milloin kunnanjohtajan virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan määräaikaisen viranhoitajan tai avoimen viran hoitajan enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi sekä hallintosäännön 38 §:n mukaan Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.

 

3. Vaatimus

Kunta on velvoitettava korvaamaan valituksen laatimisesta aiheutuneet valittajan 1 200 euron oikeudenkäyntikulut.

Lausunto

Enontekiön kunta katsoo, että se ei ole korvausvelvollinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, leena.palojarvi@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle selostusosassa mainitun lausunnon. 
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

vt kunnanjohtaja Birgitta Eira ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikalta pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Elli-Maria Kultima teki esityksen, että tehty valitus hyväksytään.

Valtuuston päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe. Äänestyksessä päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys, joka ei sisältänyt esitystä henkilöstä lainkaan. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kirjallisen suostumuksen antaneista, suostumuksen perusteella vain Birgitta Eira voidaan valita avoimen viran hoitajaksi.

Tämä tarkoittaa, että mitään valintaa ei päästy tekemään valtuustossa. Em. menettelyllä rajattiin pois ainoa kokenut ja ansioitunut suostumuksen antaja. Valtuuston päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä. Katsomme, että päätöstä tehtäessä ei noudatettu ainakaan yhdenvertaisuuslakia, hallintolakia eikä hallintolain mukaisia hallinnon oikeusperiaatteita.

Hallinnon oikeusperiaatteet ohjaavat viranomaisen päätösharkintaa ja muuta asian käsittelyä: - yhdenvertaisuusperiaate, joka velvoittaa tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen - tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan viranomaisella ei saa olla toiminnassaan vääriä vaikuttimia eikä harkintavaltaa saa käyttää väärin Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja päätös on mainittujen lakien vastainen. Huolellisesti ja tasapuolisesti tehty hakijoiden ansiovertailu on keskeinen osa päätöksen perustelua.

Tämä on mielestämme vastoin yhdenvertaisuuslakia. Suostumuksen antaja ei kohdeltu yhdenvertaisesti. Valittaja perustelee valituksen ja yhdymme siihen, koska se on perusteltu, huomioiden lainsäädäntö. Helinä Hautamäki kannatti Elli-Maria Kultiman esitystä.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Elli-Maria Kultiman tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.

Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin (4) ”JAA”- ja (2) ”EI”-ääntä, joten puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Elli-Maria Kultima sekä Helinä Hautamäki jättivät suullisen eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

  • Elli-Maria Kultima
    Jätän suullisen eriävän mielipiteen


    Helinä Hautamäki
    jätän eriävän mielipiteen

Esteellisyys

  • Birgitta Eira

Äänestystulokset

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.