Kunnanhallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Seloste

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto on kokoontunut 18.5.2022 ja käsitellyt seuraavat asiat:

§ 25 Enontekiön tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen; sijaintipaikan valinta

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston em. päätöksen lailliseksi ja panna sen täytäntöön.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että § 121 tehdyllä lisäyksellä, pykälässä käsitellään kunnanvaltuuston kokouksen 18.5.2022 pöytäkirja, joka on tarkastettu.

Kunnanvaltuusto on kokoontunut 18.5.2022 ja käsitellyt seuraavat asiat:

§ 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset

§ 22 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

§ 23 Hetan asemakaavan muuttaminen, Pikku-Jyppyrä; kaavan hyväksyminen

§ 24 Kilpisjärven Revontulentien RM -tonttien hinnoittelu

§ 25 Enontekiön tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen; sijaintipaikan valinta

§ 26 Kuntastrategia 2021-2025

§ 27 Enontekiön lentoaseman peruskorjaus: ENF 2022-2023

§ 28 Ilmoitusasiat

§ 29 Valtuustoaloitteet

 

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston em. päätökset lailliseksi ja panna ne täytäntöön.

Tiedoksi

Tekninen johtaja Controller/pääkirjanpitäjä Maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.