Kunnanhallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 ostaminen (lääkäritalon kiinteistö)

ENODno-2022-169

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maanomistajan kanssa on neuvoteltu noin 2150m2:n suuruisen kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 ostamisesta. Kysymyksessä on niin sanottu lääkäritalon kiinteistö sekä sillä sijaitseva rakennus. Kiinteistö hankitaan kunnalle ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikön rakennuspaikaksi. Alueella on voimassa Hetan asemakaava ja aluetta koskee kaavamerkintä YS eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Kiinteistön kauppahinnaksi on sovittu 38 235,66 euroa.

Lisäksi Enontekiön kunta kunnostaa Vartiotien tieosuuden, kunnan kiinteistöllä sijaitsevilta osin, kesän 2022 aikana.

Kauppakirjan luonnos on nähtävillä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää ostaa kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 kauppakirjan mukaisin ehdoin hintaan 38.235,66 euroa. 

Päätös

Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Esittelijä teki muutosehdotuksen: Esittelijä esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.