Kunnanhallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Kaavoituskatsaus 2022

ENODno-2022-178

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Maankäyttöinsinööri on valmistellut kaavoituskatsauksen vuodelle 2022.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta (Hallintosääntö 19 §, kohta 34).

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Enontekiön kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2022 ja tiedottaa MRL 7 § 2. mom:n mukaisella tavalla.

Päätös

Puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Puheenjohtaja kutsui asiantuntijaksi maankäyttöinsinöörin pitämään kaavoituskatsauksen.

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Enontekiön kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2022 ja tiedottaa MRL 7 § 2.mom:n mukaisella tavalla.

Puheenjohtaja totesi, että pidetään tekninen tauko.

Tiedoksi

Maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.