Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 317 Kunnanhallituksen lausunto Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

ENODno-2021-398

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus on pyytänyt konserniohjeen mukaisesti Enontekiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä yhtiöjärjestyksen muutokseen.

Yhtiöjärjestystä on muutettu viimeksi vuonna 2014. Kiinteistö Oy Ounasmajojen fuusioituminen yhtiöön on lisännyt mm. aravarajoitteita. Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta sekä toimiala.

Yhtiökokouksessa saadaan päättää vain asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä kokouksessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on kuitenkin aina päätettävä osakeyhtiölain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuista asioista ja siinä voidaan päättää 7 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta tilintarkastajan valinnasta sekä käsitellä ehdotusta 7 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta erityisen tarkastuksen määräämisestä.

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus esittää uudeksi yhtiöjärjestykseksi seuraavaa:

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön nimi on Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot ja kotipaikka Enontekiö.
2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettuja asuintaloja.
3 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä sekä heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.
4 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
5 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustaa ja sen toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa edustamisoikeuden tai prokuran muille nimetyille henkilöille siten, että he edustavat kaksi yhdessä tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
6 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
7 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikko ennen yhtiökokousta osakkeenomistajille heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan lähetetyillä kirjeillä, sähköpostitse tai muuten todisteellisesti.
8 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskeman, taseen ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus
päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
7. vammaisten asumiseen tarkoitettujen huoneistojen määristä;
valittava tarvittaessa:
8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
9. tilintarkastajat;
9 § Arava-lainsäädännön rajoitukset
Osakkeenomistajan oikeudesta luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden luovutushinnan laskemisesta on voimassa, mitä aravalainsäädännössä on säädetty.
Yhtiön omistaman kiinteistön myymiseen, yhtiön purkamiseen ja yhtiön asuntoosakeyhtiöksi muuttamiseen vaaditaan kaikkien osakkeiden suostumus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus ilmoittaa Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot -yhtiölle, että kaavailtu yhtiöjärjestys on voimassa olevan osakeyhtiölain mukainen ja kunnan kannalta katsottuna tarkoituksenmukainen.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot