Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 314 Koronarahasto/ Koronalisän kohdentaminen henkilöstölle

ENODno-2021-124

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.12.2020 § 78,​ Vuosien 2021-​2023 talousarvion ja suunnitelman hyväksyminen,​ että perustetaan koronarahasto (50.000,​-​ euroa),​ josta sitten myöhemmin päätetään,​ paljonko annetaan ja kenelle.

Koronarahasto lisätään henkilöstötoimialalle ja että henkilöstötoimiala toteuttaa koronarahaston jakamisen em. prosessin tarkoittamalla tavalla eli määräraha osoitetaan henkilöstötoimialalle,​ joka käynnistää ammattijärjestöjen väliset neuvottelut. Tämän pohjalta asia valmistellaan kunnanhallitukselle päätettäväksi,​ miten määräraha jaetaan ja minkälaisilla suhteilla. Sen jälkeen henkilöstötoimiala kohdentaa määrärahan jaon mukaan toimialoille. 

Valtuuston päätöksen valmisteluun liittyen Enontekiön kunnan yhteistoimintaryhmä käsitteli asiaa 17.3.2021.

Yhteistoimintaryhmän näkemyksen mukaan valtuuston henkilöstölle kohdennettavaksi päätetyn 50 000 euron koronarahaston kohdentamisen perusteet ovat seuraavat,​ jotka se esittää työnantajalle päätöksenteon perusteiksi. Koronakorvaus maksettaisiin kunnan työntekijöille seuraavilla perusteilla;​

  • koronalisä maksetaan kertakorvauksena
  • kunnan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin työntekijöille / viranhaltijoille kohdennetaan koronalisä
  • laskennallisesti yli kuuden kuukauden määräaikainen palvelussuhde oikeuttaa myös täysimääräiseen kertakorvaukseen

Koronalisän kohdentamiseen työyksiköihin sekä eri tehtävänimikkeisiin jakoi mielipiteitä. Yhteistoimintaryhmän jäsenten esitykset on kirjattu yhteistoimintaryhmän pöytäkirjaan,​ joka on nähtävillä kokouksessa. 

Koronakorvauksen kohdentaminen Enontekiön kunnannassa tehtävittäin / yksiköittäin liite 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kohdentaa koronakorvaus kohdennetaan liitteen mukaisesti.