Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 300 Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen, Revontulentie; kaavaehdotus nähtäville

ENODno-2021-187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kilpisjärvellä Revontulentien varressa olevat matkailupalvelujen korttelit on varattu ja niihin on suunnitteilla merkittävää rakentamista. Revontulentietä ei ole rakennettu maaston muodoista johtuen niin pitkälle kuin asemakaavaan on piirretty ja tämä yhdessä haastavan maaston kanssa vaarantaa varatuille tonteille suunniteltujen rakennushankkeiden toteutumisen. Kaava ei mahdollista sitä, mitä kaava lupaa. Tietä ei ole perusteltua rakentaa kaavan mukaisena maastonmuodoista johtuen.
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelit 43-45 kahdeksi rakennuspaikaksi, jotka soveltuvat nykyistä paremmin rakentamiseen sekä muuttaa asemakaava vastaamaan kiinteistöjaotusta korttelissa 3.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 4) Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen esityksestä. 5) Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Oheismateriaali: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yritysvaikutusten arvionti
Vaikutukset myönteiset.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Revontulentien asemakaavan muutoksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 63 §).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri, tekninen johtaja ja rakennustarkastaja olivat paikalla selvittämässä asiaa.

Kunnanhallitus piti tauon klo 14.34. Tauon päätyttyä klo 14.48 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan samalla kokoonpanolla.

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja esitti, että selostusosaan lisättäisiin teknisenä muutoksena seuraava: Kaava ei mahdollista sitä, mitä kaava lupaa. Tietä ei ole perusteltua rakentaa kaavan mukaisena maastonmuodoista johtuen. Kunnanhallitus hyväksyi em. teknisen muutoksen yksimielisesti.

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kilpisjärven Revontulentien asemakaavan muutos kortteleissa 3 ja 43-45 on etenemässä valmisteluvaiheen kuulemiseen.

Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan 24.5.2021 (§ 128). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 1.6.2021 alkaen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelit 43 - 45 kahdeksi rakennuspaikaksi, jotka soveltuvat nykyistä paremmin rakentamiseen sekä muuttaa asemakaava vastaamaan kiinteistöjaotusta korttelissa 3. Tavoitteena on myös sopeuttaa rakentaminen maisemaan ja säilyttää alueella sijaitsevat muinaismuisto- ja luontokohteet koskemattomina.

Kaavaluonnoksessa osoitetaan olemassa oleva katuyhteys Revontulentie voimassaolevaan kaavaan verrattuna lyhyempänä. Kadun varteen osoitetaan aikaisemman kolmen sijaan kaksi matkailupalveluiden tonttia (RM). Tonttien rakennusoikeus on suuremmalla tontilla 1500 k-m2 ja pienemmällä tontilla 200 k-m2. Jo rakentuneelle Metsähallituksen luontokeskuksen tontille osoitetaan rakennusoikeutta aiemman kaavan mukaisesti 1000 k-m2. Kokonaisrakennusoikeus suunnittelualueella vähenee kaavamuutoksella 1000 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on kaikilla tonteilla kaksi. Tonttien ulkopuoliset alueet on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueiksi (VR). Retkeily- ja ulkoilualueella sijaitseva kiinteä muinaisjäännös on osoitettu sm -merkinnällä. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt on osoitettu kaavakartalla luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina. Rakentamista ohjataan maisemaan sopivaksi kaavamääräyksillä, jotka ovat samat kuin Kilpisjärven aikaisemmissa kaavoissa.

Oheismateriaali: kaavaluonnos, kaavaluonnoksen selostus

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa asettaa Kilpisjärven Revontulentien kaavaluonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kilpisjärven Revontulentien asemakaavan muutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti 20.8.2021 – 20.9.2021 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään mielipidettä. Lausunnon antoivat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Metsähallitus ja Saamelaismuseo Siida.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavakartalta poistettiin kapea 4 metrin puistokaistale korttelin 43 rakennuspaikkojen välistä, korttelin 43 rakennuspaikan 2 rajat piirrettiin suoraviivaisemmin ja muutettiin korttelin 3 kerrosluvuksi ½ k I, lisäksi kaavaselostukseen tehtiin vähäisiä täydennyksiä lausuntojen perusteella.

Oheismateriaali: kaavaehdotus, kaavaehdotuksen selostus, asemakaavan seurantalomake, yhteenveto ja kaavoittajan vastineet valmisteluvaiheen palautteesta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että otsikossa mainittu asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 27 §) sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot (MRA 28 §).

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri, maanomistajat, vuokralainen, tontin varaaja