Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 324 Kehitysjohtajan viran täyttämiseen liittyvät haastattelut (lisäpykälä)

ENODno-2021-396

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on hyväksynyt kehitysjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset päätöksellään 8.4.2021 § 93 seuraavan sisältöisenä:

Kehitysjohtaja vastaa elinvoiman palvelualan ja kehittäminen ja elinvoima -toimialan johtamisesta ja kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta sekä toimialan osalta osin myös toimeenpanosta. Lisäksi kehitysjohtaja vastaa yksityisen sektorin ja investorien kontaktoinnista kunnan elinvoiman näkökulmasta, sekä kehittää ja yhteensovittaa tarpeita kunnan prosesseihin. Tehtävässä on esimiesvastuita. Tehtävässä on johtamis- ja kehittämisvastuu hankkeiden ja kunnan omien investointien prosesseista sekä osallistuu kaavoituksen ja maankäytön kehittämiseen. Tehtäväkokonaisuudet ovat toimialapalvelut, elinvoiman palvelualan johtaminen ja prosessit ja sidosryhmätyö sekä esimiehen määräämät muut tehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vähintään 3 vuotta kunnallisen tai alueellisen elinvoiman- tai yksityisen sektorin kehittämistehtävistä. Lisäksi vaatimuksena on sujuva suomen ja englannin kielen taito. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan, hinnoittelukohta on hinnoittelematon.

Viran täyttämisestä vastaa valtuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää julistaa kehitysjohtajan viran haettavaksi selostusosassa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle oikeuden päättää haastateltavaksi kutsuttavista ja haastatteluaikataulusta. Kunnanhallitus päättää, että haastatteluryhmänä toimii valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Päätös

Vs. hallintojohtaja Esko Rautiainen toimi asian esittelijänä kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen ollessa estynyt.

Kokouksessa tehty päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää julistaa kehitysjohtajan viran haettavaksi selostusosassa mainituin kelpoisuusvaatimuksin täydennettynä siten, että virkaan valittavalta edellytetään myös riittävää kunnallishallinnon kokemusta.

Kunnanhallitus päättää haastateltavaksi kutsuttavista ja haastatteluaikataulusta. Kunnanhallitus päättää, että haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kehitysjohtajan virka on ollut haettavana 27.10 - 19.11.2021 välisen ajan.

Kehitysjohtaja vastaa Enontekiön kunnan kehittäminen ja elinvoima -toimialan johtamisesta, kehittämisestä, ja seurannasta. Tehtävänä on pitää yhteyttä yksityisen sektorin toimijoihin ja sijoittajiin kunnan elinvoiman näkökulmasta, sekä kehittää yhteisiä prosesseja. Kehitysjohtaja osallistuu kaavoituksen ja maankäytön kehittämiseen ja toimii elinvoimaprosessin esimiehenä. Hän johtaa ja kehittää hanketoimintaa, sekä kunnan investointiprosessia.

Tehtäväkokonaisuus muodostuu elinvoimapalveluiden prosessin johtamisesta, sidosryhmätyöstä sekä esimiehen määrittämistä muista tehtävistä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus kunnallishallinnosta, sekä vähintään 3 vuoden kokemus kunnallisen tai alueellisen elinvoiman- tai yksityisen sektorin kehittämistehtävistä. Lisäksi vaatimuksena on sujuva suomen ja englannin kielen taito.

Määräaikaan mennessä virkaa on hakenut kolme henkilöä, joista kaksi täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.

Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallituksen 19.10.2021 § 266 tekemän päätöksen mukaisesti kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kutsua kehitysjohtajan virkaa hakeneista haastatteluun Henna Kymäläisen ja Tanja Lepistön. Haastattelut suoritetaan perjantaina 26. marraskuuta.