Kunnanhallitus, kokous 23.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen, klo 15 alkaen.

Ehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on järjestetty kiireellisenä ja kaikki kunnanhallituksen jäsenet ovat hyväksyneet kokouksen järjestämisen aikataulun.

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja heti kokouksen päättymisen jälkeen.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon.  Paikalla oli 7 jäsentä, valtuuston puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helinä Hautamäki ja Elli-Maria Kultima tarkastamaan pöytäkirja heti kokouksen jälkeen.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.