Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Valtuustoaloite Valtuustoaloitteiden käsittely

ENODno-2020-24

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Taru Mäkitalo on tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen 13.11.2019: "Esitän, että valtuustoaloitteet käsitellään 3 kk:n välein etteivät jäisi roikkumaan."  ja Birgitta Eira samansisältöisen valtuustoaloitteen 10.12.2019: ”Valtuustoaloitteiden käsittely 3 kk:n välein.”.

Enontekiön hallintosäännön 120 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Suomen kunnissa valtuustoaloitteet käsitellään tyypillisesti vuoden sisään siitä kun aloite on tehty. Esimerkiksi Enontekiön kuntaa merkittävästi isommilla resursseilla toimivat kaupungit kuten Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki ja Vaasan kaupunki on kaikilla pyrkimys käsitellä valtustoaloitteet yhden (1) vuoden kuluessa. Kaupungeilla on useita valtuustoaloitetita, joihin ei vuodessakaan ole pystytty vastaamaan.

Enontekiön naapurikunnissa Inarissa ja Muoniossa valtuustoaloitteiden käsittelyajoille ei ole säädetty minimiaikaa vaan aloitteet käsitellään mahdollisuuksien mukaan riippuen aloitteesta, pyrkimyksenä viimeistään vuoden sisään.

Enontekiön kunnalla ei ole perusteltua tarvetta eikä henkilöstöresursseja poiketa muiden kuntien valtuustoaloitetta koskevista aikamääreisiin liittyvistä yleisesti vallalla olevista käytännöistä. Enontekiön kunnan hallinnossa työskentelevien tehtäväkuvat ovat laajat ja henkilöstömäärä on vähäinen, kun huomioidaan, että kunnalla on samat lakisääteiset tehtävät kuin muillakin. Enontekiön kunnassa on meneillään paljon muutoksia, jotka kaikki vaikuttavat hallinnon tehtäviin. Muutokset ovat työllistäneet hallintoa normaalia enemmän eikä ole tarkoituksenmukaista senkään vuoksi poiketa kunnissa yleisesti vallitsevasta käytännöstä käsitellä valtuustoaloitteet puolesta vuodesta yhteen vuoteen. Enontekiön hallinnossa pyritään valtuustoaloitteiden suhteen jatkossakin noudattamaan hallintosääntöä sekä kunnissa yleisesti käytössä olevia aikamääreitä

Lisäksi Enontekiön kunnassa on toimeenpantu työntekijöille ja luottamushenkiöille vuonna 2019 idea ja kokeilukulttuuri, jonka tarkoitus on saada hyvät ideat nopeasti käytäntöön. 

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että selostusosassa mainituilla perusteilla valtuustoaloite ei aiheuta toimenpiteitä.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Taru Mäkitalo, Birgitta Eira

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.