Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
  • Hannele Kumpulainen, Hallintosuunnittelija, hannele.kumpulainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen  palkaton  virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Vanhusneuvosto 25.8.2020  ja 27.8.2020
Vammaisneuvosto 5.9.2020

 

 

Kehitysjohtaja
Hankinta:
§ 6 Hankinta: Asiantuntijapalveluiden hankinta matkailun COVID-19 häiriöhankkeeseen, 08.09.2020

Kunnanjohtaja
Avustus:
§ 31 Yksinyrittäjän tuki (Kelotin Käsityö), 27.08.2020
§ 32 Yksinyrittäjän tuki (Tmi Karri Angeli), 27.08.2020
§ 33 Yksinyrittäjän tuki (Saami-Filmi Oy), 27.08.2020
§ 34 Yksinyrittäjän tuki (T:mi Risto Salonen), 27.08.2020
§ 35 Yksinyrittäjän tuki (T:mi Hetan Pesutupa), 27.08.2020
§ 36 Yksinyrittäjän tuki (Taksi Inga Leppäjärvi), 28.08.2020
§ 37 Yksinyrittäjän tuki (Taksi Erkki Keskitalo), 28.08.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.